LuatVietnam

red-check Hướng dẫn một số thay đổi về thuế TNDN, GTGT và TNCN English attachment

Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (23 trang)
Posted: 22/10/2014 11:07:18 AM | Latest updated: 4/7/2022 10:06:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3592 | Vietlaw: 174
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số thay đổi về chính sách thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 . Về thuế TNDN, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số các điều khoản sau:

- Về khấu hao tài sản cố định, Thông tư cho phép khấu hao toàn bộ giá trị (không bị khống chế mức 1,6 tỷ) đối với xe ô tô dùng làm mẫu, lái thử. Việc xác định số khấu hao lũy kế của TSCĐ được tính theo "chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định" thay vì trước đó tính theo "chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán"

- Cho phép hạch toán các khoản chi phúc lợi cho người lao động với mức trần không quá 1 tháng lương bình quân

- Sửa đổi đối tượng áp dụng của Khoản 14 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 theo hướng loại trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi hạch toán khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản vào thu nhập khác

- Tăng thời gian miễn thuế TNDN từ 1 lên 3 năm đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2

- Bổ sung điểm e và điểm g vào Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 cho phép xét hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án thực hiện theo tiến độ.

- Bổ sung Khoản 8 vào Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 quy định việc lựa chọn ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án Dệt - May phát sinh trong giai đoạn 2007 - 2012

Một số quy định về thuế GTGT tại Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 được sửa đổi từ Điều 8 đến Điều 10; quy định về thuế TNCN tại Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 được sửa đổi từ Điều 11 đến Điều 13.

Việc kê khai và quản lý thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 cũng được sửa đổi từ các Điều 14 đến Điều 21. Điều đáng lưu ý là các doanh nghiệp thuộc diện lập Báo cáo tài chính theo năm được miễn nộp Tờ khai thuế TNDN hằng quý, chỉ cần tự tính số thuế TNDN phải nộp của quý và nộp trước ngày 30 của tháng sau

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014. Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 5/2/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Điều 24 Thông tư này (quy định việc tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội hóa có khiếu nại về chính sách ưu đãi thuế TNDN) kể từ ngày 01/11/2021, theo quy định tại Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021.
  • Bãi bỏ Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Chương IV Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Nov-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3592

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu