LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Công văn số 2922/HQTPHCM-GSQL ngày 25/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Công văn số 877/GSQL-GQ1 (3 trang)
Posted: 26/10/2022 2:50:13 PM | Latest updated: 1/11/2022 2:18:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5567
LuatVietnam

Liên quan đến việc khai báo tờ khai hàng xuất khẩu được chuyển từ cửa khẩu này đến cửa khẩu khác để xếp lên tàu mẹ vận chuyển ra nước ngoài theo Công văn số 877/GSQL-GQ1 ngày 27/6/2022, Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn thêm như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu đã khai báo các tiêu chí "Địa điểm xếp hàng", "Phương tiện vận chuyển dự kiến", "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế" theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL-GQ1 và không có thay đổi trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu thì doanh nghiệp không phải khai bổ sung thông tin trên tờ khai xuất khẩu.

- Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu đã khai báo các tiêu chí "Địa điểm xếp hàng", "Phương tiện vận chuyển dự kiến", "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế" không đúng hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL-GQ1 hoặc đã khai đúng nhưng trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu có thay đổi thông tin liên quan đến các tiêu chí nêu trên thì hãng tàu chịu trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp biết và khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) và Công văn số 877/GSQL-GQ1 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5567

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Về thủ tục khai hải quan đối với hàng gia công bán tại Việt Nam
blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Về thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
blue-check Về việc kiểm tra hộ hàng nhập khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check Thay mới nhiều quy trình thủ tục hải quan kể từ 6/10/2022
blue-check Hàng tạm nhập nếu bị mất phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check Thay đổi cơ sở SXXK phải gửi thông báo cho cả Chi cục Hải quan mới và cũ
blue-check Dự thảo hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu gửi nhầm có liên quan đến giấy phép, kiểm tra chuyên ngành
blue-check Hàng gia công của doanh nghiệp FDI tại TP. HCM sẽ mở tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư
blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?
blue-check Tờ khai hàng chuyển phát nhanh sẽ không được chấp nhận nếu thiếu thông tin hàng hóa
blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế