LuatVietnam

Khách sạn được áp dụng thuế GTGT 8% như thế nào?

Cập nhật 12/8/2023 | Đăng tải: LVN.5763

hoi Trần Văn Tiếng
Tôi là kế toán khách sạn. Khách sạn tôi có khách lưu trú từ ngày 28/12/2023 đến ngày 3/1/2024. Vào ngày khách trả phòng (3/1/2024) tôi sẽ phát hành hóa đơn cho khách.
Tôi sẽ xuất hóa đơn cho khách với dịch vụ từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/12/2023 là 8%, còn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 3/1/2024 là 10% có đúng không? Dịch vụ hoàn thành vào ngày 31/12/2023, nhưng đến ngày 1/1/2024 mới ký phát hành hóa đơn thì vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% có đúng không?

luat Bộ Tài chính:

Căn cứ Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 và Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, dịch vụ lưu trú được tính theo ngày, do đó trường hợp khách lưu trú từ ngày 28/12/2023 đến 3/1/2024 thì đến ngày 31/12/2023 khách sạn phải lập hóa đơn cho khách từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/12/2023 với thuế suất thuế GTGT 8% và từ ngày 1/1/2024 đến 3/1/2024 lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10%.

Dịch vụ hoàn thành vào ngày 31/12/2023 và trong ngày 31/12/2023 khách sạn đã lập hóa đơn nhưng đến ngày 1/1/2024 mới ký số trên hóa đơn thì vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm