LuatVietnam

blue-check Khai thuế cho nhà máy thủy điện ngoài tỉnh như thế nào?

Công văn số 65973/CTHN-TTHT ngày 12/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế TNDN (4 trang)
Posted: 13/9/2023 7:11:34 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:39:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có dự án nhà máy thủy điện ở địa phương khác hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì được nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Nếu dự án nhà máy thủy điện ngoài tỉnh thuộc trường hợp được phân bổ thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 thì Công ty kê khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mẫu số 03/TNDN, nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu số 03-8/TNDN và mẫu số 03-8B/TNDN ban hành kèm Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền phân bổ cho địa phương nơi có nhà máy thủy điện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu