LuatVietnam

Lược đồ | Khí nhà kính

Tổng số 22 bản ghi | Cập nhật đến: 3-Mar-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 28/12/2022 Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
(Nghị định số 107/2022/NĐ-CP)

Nghị định này quy định về việc thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính đối với loại hình dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại khoản 3 Điều 61 và Điều 63 Luật Lâm nghiệp, áp dụng cho 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Xem thêm

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (Thỏa thuận ERPA) được ký kết ngày 22/10/2020 giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), theo đó Ngân hàng IBRD sẽ chuyển giao lại cho Bộ Nông nghiệp khoảng 95% lượng giảm phát thải ký kết và lượng bổ sung (nếu có) để sử dụng cho Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Kết quả giảm phát thải là lượng khí carbon dioxide (CO2) được giảm, hấp thụ hoặc được lưu giữ do các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong khu vực giảm phát thải khí nhà kính chênh lệch so với mức tham chiếu được xác định trong ERPA, được tính theo tấn CO2.

Chuyển nhượng kết quả giảm phát thải là việc Bộ Nông nghiệp chuyển quyền sở hữu lượng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng tự nhiên cho Quỹ Đối tác các bon lâm nghiệp ủy thác qua Ngân hàng IBRD theo ERPA.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thí điểm thực hiện đến ngày 31/12/2026.

blue-check 1/10/2021 Chiến lược tăng trưởng xanh nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 English attachment
(Quyết định số 1658/QĐ-TTg)

Chiến lược này nhằm giảm phát thải khí nhà kính đồng thời chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế thông qua ứng dụng khoa học công nghệ để sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, hạn chế các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn... Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012.

blue-check 1/1/2011 Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng, quan trắc khí nhà kính ở cấp độ dự án
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 14064-2:2011)

Tiêu chuẩn này nhấn mạnh về các dự án khí nhà kính (KNK) hoặc các hoạt động dựa trên các dự án được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu phát thải KNK hoặc làm tăng cường loại bỏ KNK. Tiêu chuẩn này bao gồm các nguyên tắc và các yêu cầu để xác định các kịch bản ranh giới của dự án và để quan trắc, định lượng cũng như báo cáo hiệu quả hoạt động của dự án tương quan đến ranh giới kịch bản nền và cung cấp cơ sở dữ liệu cho các dự án KNK sẽ được thẩm định và kiểm định. Xem thêm

TCVN ISO 14064-2:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14064-2:2006;

TCVN ISO 14064-2:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2011 Quy định kỹ thuật và hướng dẫn thẩm định và kiểm định khí nhà kính
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 14064-3:2011)

Tiêu chuẩn này nêu chi tiết các nguyên tắc và các yêu cầu để đánh giá các kiểm kê KNK và thẩm định hoặc kiểm định các dự án khí nhà kính (KNK). Tiêu chuẩn này mô tả quá trình thẩm định hoặc kiểm định KNK có liên quan và xác định các thành phần như hoạch định thẩm định hoặc kiểm định quy trình đánh giá và đánh giá của tổ chức hoặc các xác nhận KNK của dự án. Các tổ chức hoặc các bên hoạt động độc lập có thể áp dụng TCVN ISO 14064-3 để thẩm định hoặc kiểm định các xác nhận KNK. Xem thêm

TCVN ISO 14064-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14064-3:2006;

TCVN ISO 14064-3:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2011 Yêu cầu đối với tổ chức thẩm định và kiểm định khí nhà kính
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 14065:2011)

Tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà quản lý chương trình KNK, các nhà luật định và các chuyên gia đánh giá cơ sở để đánh giá và công nhận năng lực của các tổ chức thẩm định và kiểm định. Cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn này theo các phương thức khác như trong các cuộc đánh giá so sánh giữa các tổ chức thẩm định hoặc kiểm định theo nhóm. Xem thêm

TCVN ISO 14065:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14065:2007.

TCVN ISO 14065:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/2/2023 Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
(Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT)

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy trình, phương pháp kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Xem thêm

Thông tư đính kèm các Phụ lục gồm:

- Phụ lục I. Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực (áp dụng cho các tiểu lĩnh vực gồm: chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải).

Phụ lục II. Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở (áp dụng cho các nguồn phát thải gồm: từ hoạt động vận tải; từ phân loại - trạm trung chuyển - tái chế; phát thải từ phân hủy kỵ khí; từ ủ phân hữu cơ; sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác; xử lý cơ học - sinh học; chôn lấp chất thải; xử lý nhiệt).

Phụ lục III. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

blue-check 12/5/2022 Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2022-2030 của ngành Xây dựng English attachment
(Quyết định số 385/QĐ-BXD)

Quyết định ban hành Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng trong giai đoạn từ năm 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem thêm

Theo đó, giai đoạn từ năm 2022 - 2030, 100% các đô thị từ loại III trở lên khi lập quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị phải lồng ghép nội dung giảm phát thải khí nhà kính.

Đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới áp dụng tiêu chí khu đô thị xanh, phát thải các-bon thấp.

Cũng đến năm 2030, lĩnh vực đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở chung cư giảm ít nhất 25% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020; 100% công trình đầu tư mới, sửa chữa cải tạo phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Giai đoạn sau năm 2030, 100% các công trình xây dựng mới phải kiểm kê khí nhà kính và áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới, 10% đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh; 100% các tòa nhà thương mại, chung cư có mức tiêu thụ năng lượng trên 1.000TOE tương đương được chứng nhận tòa nhà phát thải các-bon thấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 18/1/2022 Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính English attachment
(Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg)

Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính ban hành tại Quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Danh mục các lĩnh vực phải kiểm kê khí nhà kính (Phụ lục I);

2. Danh mục các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương (Phụ lục II);

3. Danh mục các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành giao thông vận tải (Phụ lục III);

4. Danh mục các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành xây dựng (Phụ lục IV);

5. Danh mục các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường (Phụ lục V).

Việc kiểm kê, thủ tục kiểm kê khí nhà kính được căn cứ theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2022.

blue-check 7/1/2022 Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
(Nghị định số 06/2022/NĐ-CP)

Các cơ sở phải kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này bao gồm: Xem thêm

- Cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 trở lên;

- Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

- Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Giai đoạn trước năm 2026, các cơ sở này được tự thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Tuy nhiên, giai đoạn từ 2026 - 2030, phải thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch do Bộ TNMT phân bổ (khoản 4 Điều 7).

Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu cho giai đoạn đến năm 2030 tương ứng với các lĩnh vực được công bố chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này.

Về lộ trình giảm lượng tiêu thụ các chất chất làm suy giảm tầng ô-dôn (HCFC) và chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC), xem chi tiết tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định. Đáng chú ý, các chất HCFC sẽ bị cấm nhập khẩu hoàn toàn kể từ 1/1/2040.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022.

red-check 7/1/2022 Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng English attachment
(Thông tư số 01/2022/TT-BTNMTstatus2 )

Thông tư quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 06/2022/NĐ-CP về các nội dung: đánh giá tác động và tổn thất do biến đổi khí hậu; quy trình thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Xem thêm

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành các Danh mục bao gồm:

- Danh mục các chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ theo điểm d khoản 5 Điều 22 Nghị định 06/2022/NĐ-CP (phụ lục III.1);

- Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát theo điểm b khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường (Phụ lục III.2);

- Danh mục các chất gây hiệu ứng khí nhà kính được kiểm soát theo điểm b khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường (Phụ lục III.3);

- Danh mục các sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát theo điểm b khoản khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường (Phụ lục III.4).

Đối với các chất được kiểm soát nêu trên, sẽ bị áp dụng các biện pháp quản lý như buộc đăng ký sử dụng; cấp giấy phép nhập khẩu; cấp hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu. Chi tiết xem tại Phụ lục III Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022. Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMTstatus2 ngày 16/5/2016.

blue-check 4/3/2022 Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
(Công văn số 1095/BTNMT-BĐKH)

Công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi việc triển khai quy định về kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn theo đúng Nghị định 06/2022/NĐ-CP và Quyết định 01/2022/QĐ-TTg . Xem thêm

Đối với các cơ sở thuộc Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê (ban hành kèm Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ), sẽ phải thực hiện các trách nhiệm, yêu cầu sau:

- Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3 kể từ năm 2023.

- Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ 2 năm một lần cho năm 2024 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP, gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2025 để thẩm định.

- Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường trước ngày 1/12 của kỳ báo cáo bắt đầu từ năm 2025.

- Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh của cơ sở giai đoạn từ năm 2023 đến hết 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

blue-check 21/5/2018 Chiến lược IMO ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu
(Công văn số 1929/CHHVN-KHCNMT)

Văn bản thông báo nội dung của Chiến lược IMO ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu (gồm cả bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt) để các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải chủ động nghiên cứu và chuẩn bị giải pháp ứng phó với những tác động của Chiến lược này đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Xem thêm

Một trong những yêu cầu của Chiến lược này là bắt buộc các tàu biển vận tải quốc tế phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu suất năng lượng và giảm phát thải khí cacbon (CO2) ra môi trường.

blue-check 1/1/2011 Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng khí nhà kính ở cấp độ tổ chức
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 14064-1:2011)

Tiêu chuẩn này nêu chi tiết các nguyên tắc và các yêu cầu về thiết kế, triển khai, quản lý và báo cáo các kiểm kê khí nhà kính (KNK) thuộc cấp công ty, hoặc tổ chức. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu để xác định các ranh giới phát thải khí nhà kính, định lượng và biện pháp loại bỏ KNK của một tổ chức và xác nhận các hành động hoặc các hoạt động cụ thể của công ty vào việc cải tiến quản lý KNK. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn về các quản lý chất lượng kiểm kê, báo cáo, đánh giá nội bộ và trách nhiệm của tổ chức về các hoạt động kiểm định. Xem thêm

TCVN ISO 14064-1:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14064-1:2006;

TCVN ISO 14064-1:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2011 Yêu cầu năng lực đối với đoàn thẩm định và đoàn kiểm định khí nhà kính
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 14066:2011)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về năng lực đối với đoàn thẩm định và đoàn kiểm định KNK. Tiêu chuẩn này bổ sung cho cho việc áp dụng TCVN ISO 14065. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không gắn với bất kỳ chương trình khí nhà kính (KNK) cụ thể nào. Nếu một chương trình khí nhà kính (KNK) cụ thể được áp dụng, thì các yêu cầu về năng lực của chương trình KNK sẽ bổ sung thêm cho các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

TCVN ISO 14066:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14066:2011;

TCVN ISO 14066:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THAM KHẢO
blue-check 6/7/2022 Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
(Quyết định số 687/QĐ-TTg)

Đề án này nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 26/7/2017 Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến 2020
(Quyết định số 802/QĐ-BXD)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 8/9/2011 Công bố 6 Tiêu chuẩn về Khí nhà kính
(Quyết định số 2747/QĐ-BKHCN)

Quyết định này Công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: Xem thêm

1. TCVN 6845:2011 ISO GUIDE 64:2008 - Hướng dẫn đề cập các vấn đề môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm

2. TCVN ISO 14064-1:2011 - Khí nhà kính - Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức

3. TCVN ISO 14064-2:2011 - Khí nhà kính - Phần 2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng quan trắc và báo cáo về sự giảm thiểu phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án

4. TCVN ISO 14064-3:2011 - Khí nhà kính - Phần 3: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn đối với thẩm định và kiểm định của các xác nhận khí nhà kính

5. TCVN ISO 14065:2011 - Khí nhà kính - Các yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định và kiểm định khí nhà kính sử dụng trong việc công nhận hoặc các hình thức thừa nhận khác

6. TCVN ISO 14066:2011 - Khí nhà kính - Yêu cầu năng lực đối với đoàn thẩm định và đoàn kiểm định khí nhà kính

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 4/8/2008 Cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch English attachment
(Thông tư Liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT)

Thông tư này quy định mức thu lệ phí bán CERs (Chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền bán CERs theo hợp đồng đã ký kết hoặc giá trị của CERs mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển về nước, áp dụng đối với từng dự án CDM . Sản phẩm của dự án CDM có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg được trợ giá theo hướng dẫn tại Mục III Thông tư này. Nhà đầu tư là chủ sở hữu CERs được cấp từ dự án CDM có sản phẩm được trợ giá phải nộp lệ phí bán CERs theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo. Đính kèm Mẫu Tờ khai nộp lệ phí bán CERs, do Chủ dự án CDM lập gởi Quỹ Bảo vệ Môi trường.

blue-check 8/3/2022 Về việc triển khai quy định kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính
(Công văn số 1163/BTNMT-BĐKH)

Văn bản yêu cầu các Bộ phối hợp triển khai quy định về kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg và Thông tư 01/2022/TT-BTNMTstatus2 , bao gồm: Xem thêm

- Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và cấp quốc gia gửi Bộ TN&MT trước ngày 31/1;

- Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính thuộc lĩnh vực quản lý;

- Cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ TN&MT định kỳ 2 năm một lần;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý;

- Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2030 thuộc lĩnh vực quản lý;

...

blue-check 1/1/2020 Khí nhà kính - Dấu vết cacbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 14067:2020)

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng và báo cáo dấu vết cacbon của sản phẩm (CFP), theo cách phù hợp với các tiêu chuẩn và đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) (TCVN ISO 14040 và TCVN ISO 14044). Xem thêm

TCVN ISO 14067:2020 hoàn toàn tương đương với ISO 14067:2018.

TCVN ISO 14067:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVNTC207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 25/8/2022 Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
(Nghị định số 45/2022/NĐ-CP)

Nghị định thay mới quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm các vi phạm về: Xem thêm

a) Đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường;

b) Gây ô nhiễm môi trường;

c) Quản lý chất thải;

d) Bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cụm công nghiệp;

đ) Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản;

e) Bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy;

g) Phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố chất thải; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn;

h) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

i) Quan trắc môi trường; quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Thời hiệu xử phạt hành chính đối với các vi phạm nêu trên là 02 năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.

Thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 18/11/2016 và Nghị định số 55/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 24/5/2021.

blue-check 3/3/2023 Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
(Công văn số 1295/BTNMT-BĐKH)

Để có thông tin quản lý về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Bộ TN&MT đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiến hành đôn đốc các cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu kiểm kê khí nhà kính theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm. Xem thêm

Việc cung cấp thông tin áp dụng bắt buộc đối với các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính ban hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg .

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng yêu cầu UBND các tỉnh tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, thống kê theo biểu mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm.

Thời hạn gửi các mẫu trên cho Bộ TN&MT và Bộ quản lý lĩnh vực có liên quan trước ngày 30/6/2023.

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 25-May-2023
Tiêm vắc xin 19-May-2023
Suất vốn đầu tư 19-May-2023
Phòng chống dịch 15-May-2023
Ân hạn thuế 2023 2-May-2023
Thời điểm lập hóa đơn 6-Apr-2023
Điều chỉnh hóa đơn 5-Apr-2023
Điện mặt trời 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020