LuatVietnam

blue-check Kho hàng của DNCX được miễn xây vách ngăn trong trường hợp nào?

Công văn số 4040/TCHQ-GSQL ngày 2/8/2023 của Tổng cục Hải quan về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với DNCX (2 trang)
Posted: 14/9/2023 7:56:15 AM | Latest updated: 14/9/2023 11:05:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5783
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , DNCX được thuê mặt bằng ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế để lưu giữ hàng hóa và phải đảm bảo điều kiện: (i) có tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài; (ii) có camera giám sát liên tục tại cửa ra, vào và cơ quan hải quan được quyền tra cứu hình ảnh khi cần thiết.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp kho thuê ngoài của DNCX đáp ứng các điều kiện dưới đây thì không cần thiết phải có vách ngăn giữa hàng hóa của các DNCX lưu giữ tại kho:

1. Có hàng rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài.

2. Hàng hóa gửi kho lưu giữ chỉ bao gồm hàng hóa của các DNCX, không có doanh nghiệp thường. Trường hợp có hàng hóa của doanh nghiệp thường thì phải có hàng rào ngăn cách giữa hàng hóa của DNCX và hàng hóa của doanh nghiệp thường.

3. Hàng hóa lưu giữ trong kho của các DNCX đảm bảo tách biệt, có camera giám sát liên tục 24/24, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan.

4. Có cơ chế quản lý đối với hàng hóa của từng DNCX khi đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại kho, doanh nghiệp chủ kho phải cung cấp thông tin khi có yêu cầu và phối hợp với cơ quan hải quan để thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5783

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu