LuatVietnam

blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment

Công văn số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD (3 trang)
Posted: 21/10/2022 3:53:40 PM | Latest updated: 28/10/2022 9:39:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5564 | Vietlaw: 583
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ quà tặng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN.

Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Đối với các khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ khoán, việc khai thuế, nộp thuế thay thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 346/TCT-DNNCN ngày 9/2/2022.

Cần lưu ý, trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán chi phí tương ứng của khoản thuế nộp thay.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5564

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3870-19102022TCT[EN].pdf

Lược đồ

Hóa đơn hàng khuyến mạiCập nhật đến: 19-Oct-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối
blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Phí khám sức khỏe co người lao động trả hộ có được hạch toán?
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được hạch toán vào chi phí
blue-check Phí đóng góp các Quỹ hiệp hội được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán
blue-check Hóa đơn đầu vào nếu lập sau hóa đơn đầu ra có được hạch toán?
blue-check Trường hợp nào được hạch toán tiền lương của chủ công ty MTV?
blue-check Ngành thuế sẽ không chấp nhận khoản trợ cấp thôi việc/mất việc cho thời gian có đóng BHTN
blue-check Chi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán English attachment
blue-check Doanh nghiệp liên kết có được hạch toán "tiền lãi mua hàng trả chậm"? English attachment