LuatVietnam

Khoản trích đóng BHXH cho người lao động có được hạch toán?

Cập nhật 21/12/2022 | Đăng tải: LVN.5608

hoi Phan Viết Vấn (Quảng Nam)
Khoản chi phí BHXH hằng tháng công ty trích từ lương của người lao động có được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

luat Cục Thuế tỉnh Quảng Nam:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

… 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty…".

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"2.11... Phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (BHXH, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với:

- Khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

- Các khoản trích theo đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT để nộp vào các quỹ có tính chất an sinh xã hội (BHXH, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với phần chi vượt mức trách nhiệm đóng của doanh nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, phần chi nộp BHXH thay cho người lao động mà doanh nghiệp khấu trừ từ tiền công, tiền lương của người lao động.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Chi phí hợp lý

otvet Các chi phí phúc lợi có bắt buộc ghi rõ trong hợp đồng hoặc thỏa ước lao động?
otvet Có được hạch toán chi phí phát sinh trước khi dự án hợp tác kinh doanh được cấp giấy chứng nhận?
otvet Chi phí mua vé máy bay cho thân nhân người lao động có được chấp nhận?
otvet Khoản trích đóng BHXH cho người lao động có được hạch toán?
otvet Nguyên tắc tính tiền thuê phòng trong công tác phí
otvet Cách tính thời gian lưu trú khi thanh toán công tác phí
otvet Hỗ trợ tiền học thạc sĩ cho nhân viên có được hạch toán?
otvet Tiền hỗ trợ nhân viên học thạc sĩ được hạch toán vào khoản chi phúc lợi
otvet Tiền "phép năm" quy đổi theo chính sách của công ty có được hạch toán?
otvet Tiền ủng hộ chống dịch có được hạch toán chi phí?
otvet Có được hạch toán lãi vay vào năm thực trả?
otvet Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Chi phí thuê xe của chính chủ công ty một thành viên có được chấp nhận?
otvet Trả lương cho F0, F1 bằng quỹ phúc lợi, có được chấp nhận hạch toán?
otvet Hóa đơn xuất trễ có được chấp nhận hạch toán?
otvet Bên mua có được hạch toán chi phí nếu bên bán không chịu xuất hóa đơn?
otvet Chi phí tổ chức cuộc thi quảng bá sản phẩm có được hạch toán?
otvet Phí thuê luật sư tranh tụng tại tòa có được chấp nhận hạch toán?
otvet Tiền đóng góp quỹ vắc xin Covid-19 được chấp nhận hạch toán
otvet Tiền thuê nhà cho người lao động có bị khống chế hạn mức hạch toán?