LuatVietnam

blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH

Công văn số 3157/BHXH-QLT ngày 15/6/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc đính chính Thông báo số 2659/TB-BHXH ngày 20/5/2022 hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (1 trang)
Posted: 16/6/2022 12:37:28 PM | Latest updated: 17/6/2022 1:55:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Thông báo đính chính các trường hợp bắt buộc kê khai bổ sung thông tin số định danh cá nhân hoặc số CCCD đã nêu tại mục 2, 3 của Thông báo số 2659/TB-BHXH ngày 20/5/2022.

Theo đó, đối với những người đã có sổ BHXH (gồm trường hợp đang đóng và đang bảo lưu thời gian đóng), chỉ phải khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi đề nghị điều chỉnh hoặc cấp lại sổ BHXH. Trường hợp đề nghị giải quyết chế độ BHXH thì không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội