LuatVietnam

Không được chỉnh sửa mã loại hình của tờ khai đã thông quan

Cập nhật 26/4/2021 | Đăng tải: LVN.5508

hoi Công Ty TNHH Rieke Packaging Việt Nam
Doanh nghiệp chúng tôi có làm thủ tục nhập khẩu lô hàng từ Ấn Độ về Việt Nam. Tuy nhiên, do sơ suất chúng tôi đã khai nhầm mã loại hình nhập khẩu là E13. Nhưng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư TP. Hồ Chí Minh thông báo chúng tôi phải thay đổi thành mã loại hình A12. Tuy nhiên tờ khai đã được phân luồng 1 và đồng thời đã qua khu vực giám sát.
Căn cứ vào Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại thì mã loại hình là một trong các tiêu chí không được phép sửa.
Vậy xin hướng dẫn chúng tôi thủ tục khai chuyển đổi mã loại hình từ E13 sang A12 để chúng tôi thực hiện nộp thuế đúng quy định về pháp luật trong lĩnh vực Hải quan.

luat Bộ phận tư vấn:

- Căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính) như sau:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

a) Khai bổ sung trong thông quan:

a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật."

- Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính:

11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

…d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu…”

Như vậy căn cứ vào các quy định trên thì không được khai sửa đổi bổ sung trên tờ khai hải quan trong trường hợp khai sai “Mã loại hình”.

Theo quy định trên, trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan thì không được hủy tờ khai. Về việc xử lý vướng mắc của Công ty đề nghị liên hệ cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan
otvet Được tái xuất tại chỗ máy móc gia công đã tạm nhập
otvet Miễn khai hải quan hàng hóa mua bán bên ngoài Việt Nam
otvet Doanh nghiệp ưu tiên có được miễn nộp chứng từ bản gốc?
otvet Công ty con có được đại diện công ty mẹ ở nước ngoài làm thủ tục hải quan?
otvet Thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam sản phẩm gia công xuất khẩu bị hỏng
otvet Hàng xuất xứ khác nhau không được khai chung trên 01 tờ khai
otvet Xuất trả phế liệu gia công cho DNCX có phải mở tờ khai hải quan?
otvet Có được sửa thông tin người xuất khẩu trên tờ khai hải quan?
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công cho nước ngoài phải mở tờ khai XNK tại chỗ