LuatVietnam

Không được dùng bản trích lục để công chứng sao y

Cập nhật 2/12/2022 | Đăng tải: LVN.5593

hoi Lê Viết Phong
Trích lục kết hôn (bản sao) do cơ quan có thẩm quyền cấp có được dùng để làm sao y chứng thực bản chính được tiếp không?

luat Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì "Bản chính" là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính gồm: (1) Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; (2) Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Như vậy, Trích lục kết hôn (bản sao) không phải là bản chính. Do đó, cơ quan có thẩm quyền chứng thực không thực hiện chứng thực bản sao đối với Trích lục kết hôn (bản sao).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Công chứng - Chứng thực

otvet Hợp đồng mua bán đất sẽ bị vô hiệu nếu không công chứng
otvet Không được dùng bản trích lục để công chứng sao y
otvet Giấy tờ trích lục không có giá trị để sao y
otvet Bản sao y được sử dụng đến khi bản chính có sự thay đổi
otvet Hộ khẩu vẫn cần khi làm thủ tục công chứng
otvet Không thể chứng thực bản sao của bản sao
otvet Hợp đồng ủy quyền về đất đai có thể chứng thực tại UBND xã nơi có đất
otvet Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử sẽ hoạt động như thế nào?
otvet Có được chứng thực sơ yếu lý lịch tại nơi tạm trú?
otvet Bản sao y hộ chiếu bắt buộc đầy đủ các trang có thông tin
otvet Công chứng nhầm sổ đỏ giả, công chứng viên có bị quy chịu trách nhiệm?
otvet Trường hợp nào được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền?
otvet Người chứng thực chữ ký có cần ký lên từng trang hợp đồng?
otvet Công chứng và chứng thực có giá trị ngang nhau
otvet Hợp đồng thuê mặt bằng không bắt buộc phải công chứng
otvet Trường hợp nào không được chứng thực bản sao từ bản chính?
otvet Giấy ủy quyền cho vợ/chồng mua bán đất bắt buộc công chứng
otvet Hợp đồng mua bán nhà phải công chứng
otvet Có cần công chứng tài sản riêng trước khi lập gia đình?
otvet Mua bán nhà chung cư có bắt buộc công chứng?