LuatVietnam

blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment

Công văn số 45095/CTHN-TTHT ngày 13/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp (3 trang)
Posted: 22/9/2022 4:08:30 PM | Latest updated: 29/9/2022 8:42:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5547 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp trước khi thành lập, công ty có ủy quyền cho công ty mẹ chi hộ các khoản chi phí liên quan đến việc thành lập thì những hóa đơn, chứng từ nhờ chi hộ mang tên của công ty mẹ vẫn được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán (nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Đối với giao dịch nhờ chi hộ, thu hộ giữa công ty và công ty mẹ, không thuộc các giao dịch liên kết phải kê khai theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5547

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV45095-13092022CTHN[VLO].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối
blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Phí khám sức khỏe co người lao động trả hộ có được hạch toán?
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được hạch toán vào chi phí
blue-check Phí đóng góp các Quỹ hiệp hội được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán
blue-check Hóa đơn đầu vào nếu lập sau hóa đơn đầu ra có được hạch toán?
blue-check Trường hợp nào được hạch toán tiền lương của chủ công ty MTV?
blue-check Ngành thuế sẽ không chấp nhận khoản trợ cấp thôi việc/mất việc cho thời gian có đóng BHTN
blue-check Chi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán English attachment
blue-check Doanh nghiệp liên kết có được hạch toán "tiền lãi mua hàng trả chậm"? English attachment