LuatVietnamLogo

light-check Kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn (38 trang)
Posted: 14/9/2020 8:29:07 AM | Latest updated: 15/9/2020 4:02:34 PM (GMT+7)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực26/10/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Môi trường