LuatVietnam

blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (5 trang)
Posted: 2/8/2022 7:00:52 AM | Latest updated: 5/2/2023 12:27:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5508 | Vietlaw: 574
LuatVietnam

Nghị định này lần nữa sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giá đất được trừ khi tính thuế chuyển nhượng BĐS và chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo đó, đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đó bán lại thì giá đất được trừ khi tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng KHÔNG bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng, thay vì quy định cũ tại Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 cho phép giảm trừ cả giá trị cơ sở hạ tầng.

Trường hợp không tách được giá trị quyền sử dụng đất và giá trị cơ sở hạ tầng thì giá đất được trừ được căn cứ theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

Tuy nhiên, đổi lại, cơ sở kinh doanh sẽ được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của của cơ sở hạ tầng (nếu có).

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà, cơ sở hạ tầng thu tiền theo tiến độ, Thông tư quy định rõ giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ trừ (-) giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

Về chính sách hoàn thuế dự án đầu tư, theo quy định mới, đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện sẽ được xét hoàn thuế GTGT khi có số thuế GTGT chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Dự án trong giai đoạn đầu tư, đã được cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.

(ii) Dự án trong giai đoạn đầu tư, theo pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành chưa phải đề nghị cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

(iii) Dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành không phải xin cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022.

Bãi bỏ quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 09/2/2017.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 12-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5508

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu