LuatVietnam

blue-check Lãi suất cho vay giữa các công ty liên kết nếu thấp hơn thị trường sẽ bị ấn định thuế

Công văn số 59259/CTHN-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về lãi suất cho vay giữa các công ty liên kết (2 trang)
Posted: 17/8/2023 7:26:09 AM | Latest updated: 17/8/2023 10:16:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm đ, i khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế bị ấn định thuế nếu có một trong các vi phạm sau:

- Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

....

- Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết thì thuộc diện bị ấn định thuế.

Theo đó, trường hợp các doanh nghiệp liên kết thỏa thuận lãi suất cho vay không theo mức lãi suất thông thường trên thị trường hoặc không tuân thủ quy định về kê khai, xác định giá giao dịch liên kết (theo khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14) sẽ bị ấn định thuế.

Căn cứ ấn định thuế dựa vào các cơ sở dữ liệu, tài liệu, kết quả thanh tra, kết quả xác minh... theo quy định tại Điều 15 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu