LuatVietnam

blue-check Lao động người nước ngoài cũng được hướng gói hỗ trợ tiền thuê nhà (khoảng 17 - 34 USD)

Hướng dẫn số 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/5/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (22 trang)
Posted: 11/5/2022 9:44:43 AM | Latest updated: 11/5/2022 12:53:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5448
LuatVietnam

Sở Lao động TB&XH đã có những hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và thủ tục phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

Theo đó, cần lưu ý, gói hỗ trợ tiền thuê nhà tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg có 02 mức 1.000.000 đồng/tháng và 500.000 đồng/tháng.

Trong đó, mức 1.000.000 đồng/tháng áp dụng cho những lao động ký kết và thực hiện HĐLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2022.

Mức 500.000 đồng/tháng áp dụng cho những lao động đã ký kết và thực hiện HĐLĐ trong khoảng thời gian trước ngày 1/4/2022.

Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và tối đa không quá 03 tháng, bất kể giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều doanh nghiệp.

Người nước ngoài có giấy phép lao động còn hiệu lực và đáp ứng các điều kiện quy định thì cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập và nộp chậm nhất vào ngày 15/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5448
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài