LuatVietnam

light-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (35 trang)
Posted: 9/6/2022 11:31:39 AM | Latest updated: 28/6/2022 7:10:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng và các bước tổ chức một cuộc đấu thầu qua mạng, từ đăng tải thông báo mời thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; mở thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu đến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, năm 2022 sẽ bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu đến 10 tỷ đồng (với lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn) và đến 20 tỷ đồng (với lĩnh vực xây lắp).

Tiếp theo, năm 2023 sẽ bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu đến 200 tỷ đồng (không phân biệt lĩnh vực).

Từ năm 2024 trở đi, sẽ bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu đến 500 tỷ đồng (không phân biệt lĩnh vực).

Tuy nhiên, việc bắt buộc đấu thầu qua mạng theo lộ trình trên không áp dụng với các gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ và gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế.

Chi tiết các bước tổ chức đấu thầu qua mạng được quy định tại Chương II, III Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐTstatus3 ngày 14/2/2015, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐTstatus3 ngày 06/5/2015, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐTstatus3 ngày 16/6/2015, Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐTstatus3 ngày 29/9/2016, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus3 ngày 15/11/2017, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐTstatus3 ngày 10/12/2018, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTstatus3 ngày 16/12/2019, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐTstatus3 ngày 30/6/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
enflag wordicon TT08-31052022BKHDT[EN].doc
Dòng thời gian

Đấu thầu