LuatVietnam

Lược đồ | Lợi nhuận sau thuế

Tổng số 33 bản ghi | Cập nhật đến: 29-Jan-2021

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 17/6/2019 Miễn xuất hóa đơn khi được chia lợi nhuận sau thuế
(Công văn số 6167/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tiền bồi thường, tiền hỗ trợ và các khoản thu tài chính khác được miễn lập hóa đơn và miễn khai thuế GTGT, khi nhận chỉ cần lập chứng từ thu. Xem thêm

Theo Công văn này, khoản lợi nhuận được chia sau thuế theo hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng được miễn lập hóa đơn theo quy định nêu trên. Bên nhận và bên chia lợi nhuận chỉ cần lập chứng từ thu - chi.

blue-check 4/8/2017 Cấm chia lợi nhuận bằng nhà ở trong dự án English attachment
(Công văn số 215/BXD-QLN)

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 , chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được phép huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết với các tổ chức khác. Xem thêm

Tuy nhiên, chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp của từng đối tác, cấm phân chia bằng nhà ở hoặc quyền sử dụng đất (trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới).

Ngoài ra, khoản 8 Điều 6 Luật nhà ở số 65/2014/QH13status2 còn nghiêm cấm chủ đầu tư dự án nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn ký kết hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.

HƯỚNG DẪN
blue-check 29/1/2021 Mỗi bên trong họp đồng HTKD sẽ tự nộp thuế khi chia lợi nhuận trước thuế
(Công văn số 3935/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) nếu thỏa thuận phân chia bằng lợi nhuận trước thuế thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán HHDV. Xem thêm

Các bên bắt buộc phải cử một bên chịu trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế chia cho từng bên tham gia HTKD.

Sau đó, mỗi bên tự khai nộp thuế TNDN tương ứng với lợi nhuận được chia.

blue-check 11/11/2019 Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh cho cá nhân phải khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn
(Công văn số 13424/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , lợi tức nhận được do tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn. Xem thêm

Theo đó, khi Công ty phân chia lợi nhuận sau khi đã trích nộp thuế TNDN cho các cá nhân tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thì phải khấu trừ, kê khai nộp thuế đầu tư vốn 5%.

blue-check 14/10/2019 Chia lợi nhuận cho nhân viên có năng lực phải khấu trừ thuế TNCN
(Công văn số 11573/CT-TTHT)

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp Công ty chia lợi nhuận cho nhân viên dựa vào khả năng làm việc, năng lực và sự cống hiến thì khoản thu nhập này được xem là tiền lương, tiền công nên phải khấu trừ, nộp thuế TNCN.

blue-check 4/4/2019 Chia lợi nhuận của hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài phải khấu trừ thuế nhà thầu English attachment
(Công văn số 3192/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác với các Công ty giao nhận nước ngoài và thỏa thuận mỗi bên được ủy quyền làm đại lý của bên kia thì khoản lợi nhuận phân chia cho bên nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu. Xem thêm

Việc khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 và Thông tư 103/2014/TT-BTC .

blue-check 25/2/2019 Lợi nhuận sau thuế của "hợp đồng liên kết đào tạo" được miễn thuế GTGT và TNDN
(Công văn số 7332/CT-TTHT)

Hoạt động liên kết đào tạo nếu phù hợp với quy định của pháp luật về dạy học, dạy nghề thì được miễn thuế GTGT (khoản 13 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 ). Xem thêm

Trường hợp các bên phân chia kết quả hợp tác kinh doanh (dịch vụ đào tạo) bằng lợi nhuận sau thuế (sau khi bên đại diện đã kê khai nộp thuế) thì được miễn khai nộp thuế TNDN (khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 9/1/2019 Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN English attachment
(Công văn số 1072/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , khoản thu nhập được chia sau thuế từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết thuộc diện được miễn thuế TNDN. Read more

Tuy nhiên, các khoản chi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, chi khấu hao TSCĐ của các hoạt động liên doanh, liên kết không được trừ khi tính thuế TNDN của các hoạt động kinh doanh khác trong Công ty.

blue-check 4/1/2019 Lợi nhuận chia sau thuế được miễn nộp thuế TNDN
(Công văn số 409/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bệnh viện và cử bệnh viện làm đại diện xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, kê khai thuế, nếu bệnh viện hạch toán riêng được doanh thu, chi phí của hoạt động hợp tác kinh doanh thì phải nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai. Xem thêm

Phần thu nhập Công ty được chia sau khi bệnh viện đã nộp thuế thuộc diện được miễn thuế TNDN theo khoản khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

blue-check 2/1/2019 Tái đầu tư bằng lợi nhuận sau thuế phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư English attachment
(Công văn số 21/BKHĐT-ĐTNN)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty sử dụng khoản lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư thì phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

blue-check 4/9/2018 Từ 2015, lợi nhuận sau thuế của chủ công ty TNHH MTV được miễn thuế đầu tư vốn English attachment
(Công văn số 3387/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , kể từ ngày 1/1/2015, thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN của công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ được miễn thuế đầu tư vốn. Read more

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2015, lợi nhuận được chia sau thuế của chủ công ty TNHH MTV không phải kê khai nộp thuế TNCN.

blue-check 13/11/2017 Miễn xuất hóa đơn khi được chia lợi nhuận sau thuế
(Công văn số 72998/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , các khoản thu tài chính khác ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ... cũng được miễn lập hóa đơn, chỉ cần lập chứng từ thu để hạch toán. Xem thêm

Theo Công văn này, khoản lợi nhuận được chia sau thuế theo hợp đồng hợp tác kinh doanh được xem là "khoản thu tài chính khác". Do đó, cũng được miễn lập hóa đơn.

Đồng thời, lợi nhuận được chia sau thuế là khoản thu nhập miễn thuế TNDN theo khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

blue-check 14/4/2017 Lợi nhuận hợp tác kinh doanh, nếu chia sau thuế được miễn nộp thuế TNDN
(Công văn số 3253/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức nước ngoài theo hình thức phân chia lợi nhuận sau thuế, không thành lập pháp nhân mới mà cử ra một bên (Công ty Việt Nam) thực hiện trách nhiệm lập hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, kê khai nộp thuế cho hợp đồng thì Công ty Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định. Read more

Khoản lợi nhuận sau thuế chia cho tổ chức nước ngoài được miễn nộp thuế TNDN lần nữa theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

blue-check 11/10/2016 Tờ khai lợi nhuận sau thuế phải nộp dưới hình thức điện tử
(Công văn số 9799/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 61/2016/TT-BTCstatus1 , các doanh nghiệp 100% nhà nước phải khai nộp khoản lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách. Read more

Tờ khai lợi nhuận sau thuế phải nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp dưới hình thức điện tử.

blue-check 6/10/2016 Không được chia lợi nhuận cho tổ chức nước ngoài bằng tiền mặt
(Công văn số 9668/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 131/2010/TT-BTCstatus1 , đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thì phải có tài khoản vốn đầu tư mở tại NHTM ở Việt Nam. Đồng thời, mọi hoạt động mua bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu lợi nhuận được chia và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều phải thực hiện thông qua tài khoản này. Read more

Như vậy, việc chia lợi nhuận cho nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài bắt buộc phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư mà tổ chức này mở tại Việt Nam, không chấp nhận hình thức chia lợi nhuận bằng tiền mặt.

blue-check 23/9/2016 Về thủ tục nộp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước
(Công văn số 9192/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến thủ tục nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ mà doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải nộp vào ngân sách. Xem thêm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 61/2016/TT-BTCstatus1 , các doanh nghiệp 100% nhà nước phải khai nộp khoản lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách.

Trong đó, doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp dưới hình thức điện tử, còn tiền thì nộp vào tài khoản thu NSNN mở tại kho bạc tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

blue-check 24/9/2015 Chia lợi nhuận cước quốc tế, tính thuế nhà thầu như thế nào?
(Công văn số 8593/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về việc khấu trừ thuế nhà thầu trong trường hợp đại lý nước ngoài phát sinh lợi nhuận được phân chia từ việc mua bán cước vận chuyển tại Việt Nam hoặc cước vận chuyển quốc tế chiều từ Việt Nam đi nước ngoài

blue-check 29/6/2015 Lãi do đánh giá lại khoản vay có gốc ngoại tệ không được phép chia lợi nhuận
(Công văn số 42400/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 179/2012/TT-BTCstatus1 , doanh nghiệp không được chia lợi nhuận đối với lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ kế toán Xem thêm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá vào cuối kỳ kế toán do đánh giá lại số dư khoản vay có gốc ngoại tệ thì tiền lãi này không được sử dụng để chia lợi nhuận

blue-check 25/12/2013 Thay đổi loại tiền tệ hạch toán, được phép điều chỉnh tỷ lệ phân chia lợi nhuận trong liên doanh
(Công văn số 10335/BKHĐT-ĐTNN)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh lại giá trị tiền Việt Nam đối với vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn góp và việc phân chia lợi nhuận liên doanh giữa Bên Việt Nam và Bên nước ngoài Read more

Theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTCstatus1 , trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi đơn vị tiền tệ hạch toán từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam thì được điều chỉnh lại giá trị tiền Việt Nam đối với vốn điều lệ, vốn đầu tư và vốn góp

Pháp luật hiện hành không có quy định cấm Nhà đầu sửa đổi điều khoản về phân chia lợi nhuận trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp. Theo đó, các Bên liên doanh (Bên Việt Nam và Bên nước ngoài) có thể thỏa thuận lại việc phân chia lợi nhuận, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, thỏa thuận mới này không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba

blue-check 27/6/2013 Chia lợi nhuận cho doanh nghiệp, không khấu trừ thuế đầu tư vốn
(Công văn số 3781/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1.2 Mục II Phần B Thông tư 84/2008/TT-BTCstatus1 , trước khi chi trả lợi nhuận cho thành viên góp vốn là cá nhân, Công ty phải khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn. Xem thêm

Riêng thành viên góp vốn là tổ chức, doanh nghiệp, không khấu trừ vì đây là thu nhập được miễn thuế (khoản 6 Điều 8 Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 )

Khi chi trả, Công ty chỉ lập chứng từ chi tiền, không lập hóa đơn (khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 )

Các quy định trên đây cũng áp dụng với các Phòng khám khi chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư

blue-check 5/3/2012 Lợi nhuận sau thuế của liên doanh nước ngoài được miễn thuế
(Công văn số 1378/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 2; Khoản 6 Điều 4 Chương I Luật thuế TNDN, các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế TNDN thì khoản thu nhập này được miễn thuế

blue-check 16/2/2012 Hợp đồng Hợp tác kinh doanh chỉ được chia lợi nhuận sau thuế
(Công văn số 500/TCT-CS)

Việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) được quy định tại Điều 9 Nghị định số 108/2006/NĐ-CPstatus1 ngày 22/09/2006. Theo đó, nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh. Đồng thời, Bên hợp doanh nước ngoài phải thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh Read more

Doanh thu và chi phí thuộc Hợp đồng HTKD sẽ do Bên Việt Nam tổng hợp và kê khai thuế TNDN theo Thông tư 130/2008/TT-BTCstatus1 . Lợi nhuận chia cho Bên nước ngoài của Hợp đồng HTKD là lợi nhuận sau thuế

blue-check 7/2/2012 Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH không được miễn thuế đầu tư vốn
(Công văn số 713/CT-TTHT)

Trường hợp của Công ty là Công ty TNHH phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vốn thì khoản thu nhập này không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13. Công ty phải thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN thep quy định tại điểm 1.2.2 mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTCstatus1 ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

blue-check 18/8/2011 Lợi nhuận được chia sau thuế được miễn tính vào thu nhập chịu thuế TNDN
(Công văn số 6877/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm 6 mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 , các khoản thu nhập được chia (sau thuế) từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết... thì bên nhận thu nhập được miễn tính vào thu nhập chịu thuế TNDN

blue-check 21/7/2011 Chia lợi nhuận, Công ty phải khấu trừ và nộp thay thuế đầu tư vốn
(Công văn số 5953/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết d.1 khoản 4 điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 , khi trả cổ tức, lợi nhuận từ việc góp vốn đầu tư thì Công ty (bên cho trả) chịu trách nhiệm khấu trừ vào nộp thay thuế đầu tư vốn cho người nhận cổ tức Read more

Các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu có chứng từ hợp pháp thì được hạch toán vào chi phí hợp lý

blue-check 26/8/2009 Lợi nhuận sau thuế của DNTN được miễn thuế TNCN English attachment
(Công văn số 11971/BTC-TCT)

Theo quy định tại điều 141 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11status1 và Thông tư số 130/2008/TT-BTCstatus1 thì chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

XEM THÊM
blue-check 8/12/2016 Về việc nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập
(Công văn số 5681/TCT-DNL)

Văn bản hướng dẫn về việc nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập.

blue-check 26/10/2016 Về việc nộp lợi nhuận sau thuế
(Công văn số 10450/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện Củ Chi về việc nộp lợi nhuận sau thuế của năm 2013, 2014.

blue-check 28/9/2016 Về việc nộp lợi nhuận sau thuế và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước
(Công văn số 4505/TCT-DNL)

Văn bản trả lời vướng mắc của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc thu nộp khoản lợi nhuận sau thuế và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 26/5/2016 Hướng dẫn nộp lợi nhuận sau thuế và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước
(Thông tư số 61/2016/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này quy định chi tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của các Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, công ty TNHH MTV độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu Xem thêm

Theo đó, khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ mà các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải nộp vào ngân sách được xác định như sau: là lợi nhuận được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán (đã được trừ đi các khoản chi không được trừ khi xác định thuế TNDN nhưng phù hợp với quy định pháp luật về kế toán) sau khi bù đắp lỗ năm trước, trích Quỹ phát triển KH&CN, nộp thuế TNDN theo quy định, trừ đi các khoản phân phối, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 219/2015/TT-BTCstatus1 (Điều 4)

Doanh nghiệp nhà nước thực hiện tạm nộp lợi nhuận sau thuế hàng quý (chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp) và khai quyết toán khi kết thúc năm tài chính (chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính) (Điều 5)

Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải khai nộp vào NSNN trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận (Điều 9)

Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế và tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia nộp bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 01/QT-LNCL và mẫu số 01/CTLNĐC ban hành kèm theo Thông tư này

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.

stop-check 8/7/2011 Doanh nghiệp chỉ được sử dụng lợi nhuận sau thuế để trích lập Quỹ thi đua khen thưởng
(Thông tư số 71/2011/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này quy định về trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng tại các cơ quan Nhà nước; đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Xem thêm

Đối với Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, việc trích lập quỹ này thực hiện theo quy định tại Thông tư 138/2010/TT-BTCstatus1 . Đối với các Công ty hạot động theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thì Quỹ thi đua khen thưởng được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Mức trích lập do doanh nghiệp tự quyết định

Quỹ này được sử dụng để chi cho việc in ấn giấy khen, kỷ niệm chương, chi tiền thưởng, tặng phẩm lưu niệm, chi giám sát hoạt động thi đua khen thưởng... Mức chi cụ thể áp dụng theo quy định tại các Điều từ 70-76 Nghị định 42/2010/NĐ-CPstatus1 .

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08.07.2011, thay thế Thông tư số 73/2006/TT-BTCstatus1 ngày 15/8/2006

stop-check 5/11/2010 Hướng dẫn việc chia lợi nhuận trong Công ty TNHH Nhà nước
(Thông tư số 138/2010/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn việc chia lợi nhuận của Công ty TNHH Nhà nước sau khi bù đắp các khoản lỗ; hướng dẫn việc sử dụng lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu và vốn huy động... Read more

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2010 và áp dụng cho năm tài chính 2010.

stop-check 7/6/1999 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước English attachment
(Thông tư số 64/1999/TT-BTCstatus1 )