LuatVietnam

red-check Luật Đầu tư 2020 (áp dụng từ 1/1/2021) English attachment

Luật số 61/2020/QH14status2 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Luật Đầu tư (84 trang)
Posted: 9/7/2020 7:47:58 AM | Latest updated: 18/7/2023 10:12:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4998 | Vietlaw: 471
LuatVietnam

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Riêng quy định tại khoản 3 Điều 75 Luật này (bao gồm các sửa đổi về đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Luật có sửa đổi một số điều tại các luật khác gồm:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 , 40/2019/QH14status2 ;

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13status2 ;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13status1 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14status2 và Luật số 39/2019/QH14status2 ;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12status2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13status2 ;

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11status1 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2009/QH12status1 và Luật số 35/2018/QH14status2 ;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12status2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13status2 , Luật số 35/2018/QH14status2 và Luật số 40/2019/QH14status2 .

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13status1 ngày 26/11/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13status2 , Luật số 03/2016/QH14status2 , Luật số 04/2017/QH14status2 , Luật số 28/2018/QH14status2 và Luật số 42/2019/QH14status2 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13status1 .

Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 25/1/2023.
Xem Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Nội dung sửa đổi Luật số 55/2014/QH13status1 tại Luật này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Luật số 72/2020/QH14status2 ngày 17/11/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15status2 ngày 11/1/2022.
  • Nội dung sửa đổi Luật số 62/2006/QH11status1 tại Luật này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, theo quy định tại Luật số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV của Luật này tại Luật số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022.
  • Xem thêm phần bổ sung mục 228 vào sau mục 227 của Phụ lục IV của Luật này tại Luật số 09/2022/QH15 ngày 9/11/2022.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4998

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

blue-check 122/2021/NĐ-CPMức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu và quy hoạch (từ 1/1/2022) English attachment

Dòng thời gian