LuatVietnam

Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?

Cập nhật 24/8/2022 | Đăng tải: LVN.5525

hoi Châu Tâm
Tôi sinh ngày 27.4.1964, được tuyển vào biên chế công chức năm 1983. Qua thời gian công tác liên tục từ năm 1983 đến tháng 10.2020, tôi có quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp. Từ đó đến nay, tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Đến năm 2025 là tôi được nghỉ hưu đúng tuổi. Vậy, cách tính lương hưu của tôi ra sao?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Mức hưởng lương hưu được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, trong đó:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu (Từ năm 2022) như sau:

+ Đối với lao động nam nghỉ hưu cứ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+ Đối với lao động nữ nghỉ hưu cứ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bạn nếu có thời gian công tác bắt đầu từ năm 1983 đến khi đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu và đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 59/2015/TTBLĐTBXH như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.2015 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Việc giải quyết hưởng chế độ hưu trí phụ thuộc vào nhiều yếu tố (giới tính, tuổi đời, điều kiện lao động, thời điểm đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có)…).

Do bạn đọc không cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện hưởng của bản thân nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam không đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?
otvet Nghỉ hưu phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH