LuatVietnam

Lược đồ | Lương ngoại tệ

Tổng số 10 bản ghi | Cập nhật đến: 3-Jul-2023

Khoản 1 Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

Người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng bảo hiểm xã hội và ghi sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 07 cho 06 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

HƯỚNG DẪN
blue-check 19/7/2021 Lương ngoại tệ nếu trả bằng VND thì không cần quy đổi tỷ giá khi tính thuế English attachment
(Công văn số 2654/TCT-DNNCN)

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , chỉ khi chi trả thu nhập bằng ngoại tệ thì mới phải quy đổi sang đồng Việt Nam để tính thuế. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty chi trả thu nhập cho người lao động bằng đồng Việt Nam (không phải bằng ngoại tệ) thì sẽ khấu trừ, kê khai nộp thuế căn cứ trên phần thu nhập đã chi trả, không phải quy đổi.

Cần lưu ý, việc khấu trừ thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công được thực hiện tại thời điểm chi trả thu nhập (điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 14/6/2016 Trả lương bằng ngoại tệ, quy đổi theo tỷ giá nào để khấu trừ thuế TNCN? English attachment
(Công văn số 2622/TCT-TNCN)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có trả thu nhập cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam để khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch

blue-check 9/6/2016 Lương bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua vào của NHTM để tính thuế
(Công văn số 5299/CT-TTHT)

Theo quy định về thuế TNCN tại Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng nơi cá nhân mở tài khoản tại thời điểm phát sinh thu nhập. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty được NHNN cho phép thanh toán tiền lương của người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ thì khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với tiền lương bằng ngoại tệ, Công ty phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi người lao động nước ngoài mở tài khoản.

Trường hợp ngoài tiền lương, Công ty còn trả thay tiền thuê nhà cho người lao động nước ngoài bằng đồng Việt Nam thì thu nhập chịu thuế TNCN là số tiền thuê nhà thực trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người này phát sinh tại Công ty (khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 ).

THAM KHẢO
blue-check 3/7/2023 Tỷ giá quy đổi lương ngoại tệ tính đóng BHXH 6 tháng cuối năm 2023: 23.800 đồng/USD English attachment
(Công văn số 3095/BHXH-TST)

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, tiền lương bằng ngoại tệ phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2023 sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá 23.800 đồng/USD, áp dụng kể từ ngày 1/7/2023. Xem thêm

Tỷ giá này được xác định căn cứ theo Thông báo số 201/TB-NHNN ngày 30/6/2023 và dùng để quy đổi các khoản lương trả bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam khi tính mức đóng BHXH theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CPstatus2 .

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/7/2020 Tỷ giá ngoại tệ dùng để tính đóng BHXH 6 tháng cuối năm 2020: 23.235 đ/USD English attachment
(Công văn số 1523/BHXH-QLTstatus1 )

Tỷ giá này được dùng để quy đổi mức lương bằng ngoại tệ trên hợp đồng lao động khi tính đóng và ghi nhận mức đóng BHXH. Xem thêm

Cần biết rằng việc ký kết hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chỉ chỉ chấp nhận đối với lao động là người nước ngoài (Khoản 14 Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNNstatus2 )

stop-check 3/1/2023 Tỷ giá quy đổi lương ngoại tệ tính đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2023: 23.606 đồng/USD English attachment
(Công văn số 16/BHXH-TSTstatus1 )

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, tiền lương bằng ngoại tệ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2023 sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá 23.606 đồng/USD, áp dụng kể từ ngày 3/1/2023. Xem thêm

Tỷ giá này được xác định căn cứ theo Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 3/1/2023 và dùng để quy đổi các khoản lương trả bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam khi tính mức đóng BHXH theo Nghị định 115/2015/NĐ-CPstatus2 .

stop-check 1/7/2022 Lương ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 quy đổi theo tỷ giá 23.112 đồng/USD
(Công văn số 3567/BHXH-QLTstatus1 )

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, các khoản lương bằng ngoại tệ chi trả cho người lao động nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2022 sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá 23.112 đồng/USD, bắt đầu áp dụng kể từ ngày 1/7.

stop-check 4/1/2022 Tỷ giá quy đổi lương ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2022: 23.134 đồng/USD English attachment
(Công văn số 85/BHXH-QLTstatus1 )

Tỷ giá quy đổi này sẽ được áp dụng kể từ ngày 4/1/2022 cho đến hết 6 tháng đầu năm 2022. Xem thêm

Tỷ giá này được xác định căn cứ theo Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 4/1/2022 và dùng để quy đổi các khoản lương trả bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam khi tính mức đóng BHXH theo Nghị định 115/2015/NĐ-CPstatus2 .

stop-check 4/1/2021 Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ để đóng BHXH 6 tháng đầu 2021: 23.131 đồng/USD English attachment
(Công văn số 03/BHXH-QLTstatus1 )

Tỷ giá này được áp dụng từ ngày 4/1/2021 và cho đến hết 6 tháng đầu năm 2021. Xem thêm

Tỷ giá này được xác định căn cứ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 4/1/2021.

Cần biết rằng việc ký kết hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chỉ chấp nhận đối với lao động là người nước ngoài (Khoản 14 Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNNstatus2 .

stop-check 2/1/2020 Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020: 23.150 đồng/USD English attachment
(Công văn số 09/BHXH-QLTstatus1 )

Theo Công văn này, tỷ giá được áp dụng để quy đổi tiền lương bằng ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2020 (áp dụng từ 2/1/2020) là 23.150 đồng/USD, tăng 96 đồng so với tỷ giá của 6 tháng cuối năm 2019 (23.054 đồng/USD, Công văn số 1460/BHXH-QLTstatus1 ngày 2/7/2019). Xem thêm

Tỷ giá này được dùng để quy đổi tiền lương tính đóng BHXH đối với những người có tiền lương ghi trong HĐLĐ bằng ngoại tệ (khoản 1 Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CPstatus2 ).