LuatVietnam

blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn

Công văn số 1635/TCHQ-KĐHQ ngày 9/5/2022 của Tổng cục Hải quan về mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn (2 trang)
Posted: 12/5/2022 9:22:17 AM | Latest updated: 13/5/2022 8:40:42 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Đối với mặt hàng khai báo là thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn, Tổng cục Hải quan yêu cầu phân loại thống nhất như sau:

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu (hệ phân tán nồng độ cao), polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng với tỷ lệ nhỏ để điều chỉnh màu cho sơn, tạo màu cho sơn thì phân loại vào nhóm 32.12.

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng là bán thành phẩm của sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.08.

Khi nhập khẩu, nếu doanh nghiệp khai báo là mặt hàng làm thuốc màu sản xuất sơn thì phải khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng và mục đích sử dụng. Trường hợp khai báo làm bán thành phẩm của sơn thì phải khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng, thành phần các chất và dung môi pha thêm với mặt hàng để tạo thành sơn thành phẩm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa chất