LuatVietnam

blue-check Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Biểu mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (1 trang)
Posted: 10/8/2023 11:05:33 AM | Latest updated: 10/8/2023 6:49:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Mẫu này do doanh nghiệp lập theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTCstatus2 và nộp cho cơ quan thuế quản lý.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu