LuatVietnam

blue-check Miễn lập hồ sơ toàn cầu nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia

Công văn số 59003/CTHN-TTHT ngày 30/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (4 trang)
Posted: 6/12/2022 8:14:33 AM | Latest updated: 12/12/2022 9:02:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5599
LuatVietnam

Trường hợp Công ty phát sinh giao dịch vay vốn với các bên có quan hệ liên kết quy định tại Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì được xác định là có giao dịch liên kết và phải kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I, II, III Nghị định 132/2020/NĐ-CP, nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có bao gồm hồ sơ toàn cầu thể hiện thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách, phương pháp phân bổ thu nhập, xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia thì không phải lập hồ sơ toàn cầu theo Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5599

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch liên kết

blue-check Miễn lập hồ sơ toàn cầu nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia
blue-check Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết không vượt quá 30%
blue-check Doanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau
blue-check Khoản vay như thế nào thì phát sinh quan hệ liên kết?
blue-check Không có quy định cho phép miễn khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp liên kết English attachment
blue-check Bác đề xuất tăng hạn mức hạch toán lãi vay cho doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng dịch
blue-check Mua lại từ 25% vốn góp của công ty khác phải kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Khoản vay từ trên 25% vốn góp sẽ bị khống chế hạn mức hạch toán lãi vay
blue-check Chi nhánh nếu phát sinh giao dịch liên kết cũng bị khống chế hạn mức chi phí lãi vay
blue-check Những quy định mới về thỏa thuận APA từ 3/8/2021
blue-check Doanh nghiệp "liên kết" chỉ được hạch toán bổ sung lãi vay của năm 2017, 2018 theo hạn mức mới trước 1/1/2021
blue-check Vay ngân hàng trên 25% vốn góp có bị coi là giao dịch liên kết?
blue-check Kinh doanh lỗ, doanh nghiệp liên kết sẽ bị xuất toán toàn bộ lãi vay
blue-check Các khoản vay bảo lãnh có bị tính vào hạn mức chi phí lãi vay?
blue-check Giới thiệu những điểm mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Doanh thu cổ tức không được giảm trừ vào tổng chi phí lãi vay
blue-check Điều chỉnh chi phí lãi vay các năm 2017, 2018 phải nộp trước 1/1/2021
blue-check Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment