LuatVietnam

blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment

Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (2 trang)
Posted: 31/1/2023 8:52:28 AM | Latest updated: 6/2/2023 4:42:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5627 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Nghị quyết này điều chỉnh chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 được quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022.

Theo đó, tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) đang thuê đất trực tiếp từ Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm đều được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022.

Trước đây, theo quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP, việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 chỉ áp dụng với các đối tượng phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5627

Tệp đính kèm

enflag wordicon NQ07_30012023CP[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án
blue-check Các lưu ý về điều kiện, thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Dự án sử dụng đất sai mục đích phải hoàn trả tiền thuê đất được miễn giảm kèm tiền chậm nộp
blue-check Chỉ chấp nhận những hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 nộp trước 31/12/2021 English attachment
blue-check Về khoản tiền phải nộp bổ sung khi được gia hạn sử dụng đất
blue-check Dự án còn sử dụng đất sau khi hết thời hạn thuê vẫn phải nộp tiền thuê đất
blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Về thời hạn nộp tiền thuê đất khai điều chỉnh
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Đất xây dựng công trình sự nghiệp được miễn tiền thuê
blue-check Dự án khai thác tài nguyên khoáng sản không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Chỉ chấp nhận hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2021 nộp trước 1/1/2022 English attachment
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022