LuatVietnam

Một công trình có được bổ nhiệm nhiều giám sát trưởng?

Cập nhật 27/7/2023 | Đăng tải: LVN.5753

hoi Nguyễn Trọng Hùng (Hà Giang)
Một công trình có nhiều hạng mục hoặc có nhiều gói thầu khác nhau, nhà thầu giám sát ngoài việc bố trí tổ giám sát (tư vấn giám sát trưởng và các tư vấn giám sát viên) thì có được bố trí thêm các tư vấn giám sát trưởng cho các gói thầu khác nhau hoặc hạng mục khác nhau không?

luat Bộ Xây dựng:

Căn cứ quy định tại Khoản 15 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể.

Do đó, tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát và quy định của hợp đồng xây dựng đã được ký kết với chủ đầu tư để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng có đủ nhân sự thực hiện việc giám sát theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm