LuatVietnam

Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5535

hoi Công ty CP Công Nghệ và Phân Phối SSTC
Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử. Với tình hình hiện tại hàng hóa ra chậm, do đó BGĐ Công Ty có đề xuất phương án chiết khấu doanh số, chiết khấu thanh toán, và chiết khấu dựa trên số lượng tiêu thụ quy định trong hợp đồng.
Ví dụ: Công ty ký hợp đồng kinh tế với Công ty B có các nội dung như sau:
Trong thời gian từ 01/08/2022 – 30/08/2022; Bên B mua bất kỳ SP bên A cung cấp, được chia làm nhiều đơn hàng.
Bên B mua đạt doanh số 300.000.000đ (giá trị trước VAT) thì sẽ được chiết khấu doanh số 1.5% trên tổng doanh số đạt được (giá trị trước VAT).
Các đơn hàng nằm trong Hợp đồng này nếu bên B thanh toán đúng hạn thì sẽ được chiết khấu thanh toán 1% trên tổng giá trị thanh toán đúng hạn. (Không kèm điều kiện doanh số, chỉ cần thanh toán đúng hạn là được chiết khấu thanh toán)
Và trong thời gian này bên B mua sản phẩm Ổ cứng 120GB sẽ được chiết khấu cụ thể như sau:
Số lượng: 700, 500, 300
Chiết khấu/ cái: 10.000, 5.000, 5.000
Điều kiện: Đủ số lượng, Đủ số lượng, Đủ số lượng và doanh số tất cả các sản phẩm mua bên A đạt từ 150.000.000đ trở lên
Vậy Công ty chúng tôi có các câu hỏi sau cần được hỗ trợ:
Công ty chúng tôi có được phép chi đồng thời 3 chiết khấu doanh số, thanh toán và số lượng trên cùng 1 đơn hàng không?
Chiết khấu doanh số có được phép bao gồm các đơn hàng đã được chiết khấu số lượng không? Và khoản chiết khấu này có xuất hóa đơn hay không?
Chiết khấu thanh toán đúng hạn có phải xuất hóa đơn hay không? Nếu có, xuất vào đơn hàng phát sinh kế tiếp được không hay phải xuất riêng 1 hóa đơn chiết khấu thanh toán? Và thủ tục như thế nào để được đưa vào là chi phí hợp lý?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

- Tại khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

- Tại khoản 22 Điều 7 quy định giá tính thuế:

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2022/NĐ-CP và khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp người bán lập riêng 01 (một) HĐĐT đối với khoản chiết khấu thương mại vào cuối mỗi kỳ bán hàng thì về nguyên tắc không ghi số âm đối với giá trị chiết khấu thương mại nêu trên. Trường hợp HĐĐT của lần mua cuối cùng chưa giảm khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa đã bán thì doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh giảm phần chiết khấu thương mại (ghi dấu âm).

Đối với khoản chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí tài chính Công ty chấp nhận chi cho người mua thì người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán (Công ty không phải lập hóa đơn đối với khoản chiết khấu thanh toán và không ghi giảm trừ trên hóa đơn). Người bán và người mua căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế TNDN theo quy định.

Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Giá tính thuế TNCN đối với tài sản trúng thưởng có bao gồm tiền thuế VAT?
otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?