LuatVietnam

blue-check Một nhà thầu rút khỏi liên danh khi đang thi công, xử lý thế nào? English attachment

Công văn số 3799/BXD-KTXD ngày 22/8/2023 của Bộ Xây dựng về việc xử lý tình huống một nhà thầu trong Liên danh đang thực hiện hợp đồng xây dựng xin rút khỏi liên danh (1 trang)
Posted: 19/9/2023 8:43:43 AM | Latest updated: 19/9/2023 3:25:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp có nhà thầu xin rút khỏi liên danh trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng thì Ban quản lý dự án cần căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, thỏa thuận liên danh, các hồ sơ hợp đồng khác có liên quan, thực tiễn thực hiện hợp đồng để quyết định phương án tổ chức triển khai thi công trên cơ sở tham khảo, vận dụng quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu tại Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy định về hợp đồng thầu phụ tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo an toàn, tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án, đúng năng lực hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu