LuatVietnam

blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (13 trang)
Posted: 3/1/2023 7:27:25 AM | Latest updated: 23/4/2023 6:13:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616 | Vietlaw: 608
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết việc ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Điều 4 Nghị định này, các công việc hỗ trợ, phục vụ sau đây trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết loại hợp đồng là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ (không áp dụng chế độ như công chức):

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp lái xe, bảo vệ ở một số cơ quan trung ương, cơ quan trọng yếu.

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức.

Quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với các loại công việc xem Chương II, Chương III Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2023.

Thay thế Nghị định số 68/2000/NĐ-CPstatus1 ngày 17/11/2000; Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 29/11/2018; Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 06/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 09/01/2013; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND111_30122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

light-check Chính sách nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế (áp dụng từ 20/7/2023)
light-check Danh mục công chức ngành kiểm dịch, kiểm lâm phải định kỳ chuyển đổi công tác
blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức
light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập
blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
blue-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN