LuatVietnam

red-check Một số điều chỉnh quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN English attachment

Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTCstatus1 ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTCstatus1 ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (17 trang)
Posted: 27/8/2014 10:39:49 AM | Latest updated: 18/5/2022 8:06:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3552 | Vietlaw: 162
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi các điều khoản sau:

- Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 về kê khai thuế GTGT;

- Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 về quyết toán thuế TNCN

- Điểm b, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất

- Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 về khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

- Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 về khấu trừ 2% thuế GTGT khi Kho bạc thanh toán vốn cho Chủ đầu tư

Theo sửa đổi về "Người nộp thuế TNCN" tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 , người nước ngoài không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia

Về chính sách thuế GTGT theo Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , Thông tư này sửa đổi các điều khoản sau:

- điểm g khoản 7 Điều 5 về việc miễn nộp thuế GTGT đối với trường hợp tái nhập hàng xuất khẩu do khách hàng trả lại

- Khoản 4 Điều 7 về Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Theo sửa đổi Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu hết năm đầu tiên hoạt động, doanh thu chưa đạt 1 tỷ đồng nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014.

Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 5/2/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế ban hành kèm theo Thông tư này. Xem quy định mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015.
  • Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/8/2016. Xem quy định mới tại Thông tư số 84/2016/TT-BTCstatus2 ngày 17/6/2016.
  • Bãi bỏ Điều 1 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 ngày 29/9/2021.
  • Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3552

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT119_25082014BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ