LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách

Công văn số 10070/BTC-TCDN ngày 4/10/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 (2 trang)
Posted: 5/10/2022 11:34:05 AM | Latest updated: 6/10/2022 8:38:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5552
LuatVietnam

Liên quan đến việc lập dự toán thu chi và khai nộp tiền cổ phần hóa, bán vốn nhà nước theo Thông tư 57/2022/TT-BTC, Bộ Tài chính lưu ý một số điểm sau:

- Việc lập dự toán thu, dự toán chi từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước được thực hiện cùng với việc lập dự toán NSNN hàng năm theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 57.

- Doanh nghiệp phải khai, nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản thu từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước về ngân sách theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 57.

- Rà soát, xác định các khoản phải thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (bao gồm nợ gốc và lãi chậm nộp) để thu vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 57.

- Doanh nghiệp được đề nghị xem xét miễn lãi chậm nộp (nếu có) theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 57, thời hạn xử lý miễn lãi chậm nộp là trước ngày 01/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5552

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022