LuatVietnam

blue-check Một số thủ tục mới về đầu tư dự án sử dụng vốn ODA

Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (98 trang)
Posted: 15/8/2023 9:08:14 AM | Latest updated: 16/8/2023 9:09:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn một số thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, áp dụng kể từ ngày 10/8/2023.

Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/QĐ-BKHĐTstatus1 ngày 14/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 10-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian