LuatVietnam

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng

Cập nhật 7/5/2022 | Đăng tải: LVN.5448

hoi Bạn đọc
Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm. Do công ty gặp khó khăn, nên chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi. Vậy, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu tháng, mức hưởng như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp