LuatVietnam

Nghỉ hưu phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH

Cập nhật 23/8/2022 | Đăng tải: LVN.5526

hoi Nguyễn Kiều
Tôi (nữ) năm nay 51 tuổi, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm. Nếu bây giờ tôi thôi việc thì có được hưởng lương hưu không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019), người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường được quy định tại Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, cụ thể như sau: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường tại năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng.

Đối chiếu các quy định nêu trên, nếu bà nghỉ việc vào năm 2022 khi 51 tuổi và có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu cả về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp có nguyện vọng hưởng lương hưu thì sau khi nghỉ việc, bà có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các phương thức đóng sau: Đóng hằng tháng; Đóng 03 tháng một lần; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, tính trên tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022