LuatVietnam

Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế

Cập nhật 31/3/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Phan Thị Lệ (Đồng Nai)
Ông Nguyễn Văn A sinh ngày 20/4/1968, bị suy giảm khả năng lao động 86%. Theo Bộ luật Lao động thì ông A có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu bình thường, nên ông có nguyện vọng nghỉ thôi việc theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Ông A có đủ điều kiện nghỉ thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế không?

luat Bộ Nội vụ:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), đối với trường hợp ông Nguyễn Văn A, sinh ngày 20/4/1968, bị suy giảm khả năng lao động 86%, nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì ông A đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nên cá nhân không được giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm