LuatVietnam

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có được hưởng trợ cấp?

Cập nhật 22/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Thị Thanh Dương (Bắc Giang)
Tôi sinh tháng 2/1971, đóng BHXH được 33 năm 1 tháng. Theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế thì đến tháng 11/2028 tôi được nghỉ hưu, nhưng tôi xin nghỉ vào tháng 11/2023. Tôi có được hưởng tiền trợ cấp về hưu trước tuổi không?

luat Bộ Nội vụ:

Ngày 3/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó điều kiện về tuổi đời để đối tượng tinh giản biên chế làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng chính sách về hưu trước tuổi là có tuổi đời thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, trường hợp lao động là nữ, sinh tháng 2/1971, có đủ 33 năm 1 tháng đóng BHXH, làm việc trong điều kiện bình thường thì hưởng lương hưu là tháng 11/2028.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Dương làm việc trong điều kiện bình thường và thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, nếu bà được thực hiện tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 11/2023 thì bà được hưởng chính sách quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm