LuatVietnam

blue-check Ngưng hiệu lực một số quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm công nghệ và viễn thông

Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 5/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTTstatus2 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (10 trang)
Posted: 12/9/2023 9:06:41 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:48:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781
Căn cứ ban hành

red-check 04/2023/TT-BTTTT - Danh mục mới về sản phẩm công nghệ thông tin phải chứng nhận hợp quy English attachment

blue-check 131:2022/BTTTT - Thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyế

blue-check 18:2022/BTTTT - Quy chuẩn mới về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

blue-check 129:2021/BTTTT - Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến

blue-check 127:2021/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng di động 5G độc lập

blue-check 117:2020/BTTTT - Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

blue-check 122:2020/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

blue-check 37:2018/BTTTT - Quy chuẩn mới về thiết bị di động có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự English attachment

blue-check 44:2018/BTTTT - Quy chuẩn mới về thiết bị di động mặt đất có ăng ten liền

blue-check 16:2018/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD English attachment

blue-check 53:2017/BTTTT - Quy chuẩn mới về thiết bị vi ba số điểm - điểm

blue-check 110:2017/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến English attachment

blue-check 41:2016/BTTTT - Quy chuẩn mới về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

blue-check 55:2011/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 KHZ - 25 MHZ

blue-check 38:2011/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

blue-check 39:2011/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần KU

blue-check 24:2011/BTTTT - Quy chuẩn về thiết bị thu phát vô tuyến VHF

LuatVietnam

Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một phần hoặc toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc chứng nhận, công bố hợp quy nêu tại Phụ lục I, Phụ lục II của Thông tư 04/2023/TT-BTTTTstatus2 .

Bao gồm:

- Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất (một phần QCVN 117:2020/BTTTT );

- Thiết bị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G) (toàn bộ QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT );

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM (một phần QCVN 41:2016/BTTTT );

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động W- CDMA FDD (một phần QCVN 16:2018/BTTTT );

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động E- UTRA FDD (một phần QCVN 110:2017/BTTTT );

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động thế hệ thứ năm (5G) (toàn bộ QCVN 18:2022/BTTTT );

- Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) (một phần QCVN 122:2020/BTTTT, QCVN 131:2022/BTTTT );

- Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự (một phần QCVN 37:2018/BTTTT );

- Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) (một phần QCVN 44:2018/BTTTT );

- Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT (IEC 62368-1:2018 );

- Thiết bị phát, thu- phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung (một phần QCVN 55:2011/BTTTT );

- Thiết bị vi ba số (một phần QCVN 53:2017/BTTTT );

- Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C (toàn bộ QCVN 38:2011/BTTTT );

- Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku (toàn bộ QCVN 39:2011/BTTTT );

- Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS (toàn bộ QCVN 24:2011/BTTTT );

- Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn (QCVN 26:2011/BTTTT );

- Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển (toàn bộ QCVN 28:2011/BTTTT );

- Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh (toàn bộ QCVN 50:2020/BTTTT );

- Thiết bị gọi chọn số DSC (toàn bộ QCVN 58:2011/BTTTT );

- Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn (toàn bộ QCVN 60:2011/BTTTT );

- Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động (AIS) sử dụng trên tàu biển (toàn bộ QCVN 68:2013/BTTTT );

- Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF (toàn bộ QCVN 59:2011/BTTTT );

- Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF (toàn bộ QCVN 61:2011/BTTTT );

...

Thời gian ngưng hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024, trừ các điểm 1.1.1, 1.1.2, 1.1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 nêu tại Phụ lục I của Thông tư này chỉ ngưng hiệu lực đến 31/12/2023.

Trong thời gian ngưng hiệu lực, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này không phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với nội dung quy chuẩn ngưng hiệu lực.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu