LuatVietnam

Người bán và người mua sẽ tự thỏa thuận phương thức gửi HĐĐT

Cập nhật 7/3/2023 | Đăng tải: LVN.5653

hoi Không nêu tên
Doanh nghiệp chúng tôi đã áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tôi muốn hỏi:
1. Trong trường hợp khách hàng của chúng tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp (không có hóa đơn hoặc chỉ có hóa đơn bán hàng không thể hiện thuế GTGT), khi khách hàng trả lại hàng thì chúng tôi sẽ xử lý như thế nào, vì nếu khách hàng xuất lại hóa đơn bán hàng không có thuế GTGT thì Công ty chúng tôi sẽ không được khấu trừ lại phần thuế GTGT.
2. Ngay khi phát hành hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế cấp mã, phần mềm hóa đơn điện tử của doanh nghiệp tôi đều tự động gửi luôn hóa đơn đến địa chỉ email đã đăng ký cho từng khách hàng. Nếu địa chỉ email đăng ký để nhận hóa đơn điện tử là email của chính doanh nghiệp chúng tôi thì có được xem là hóa đơn chưa gửi cho khách hàng hay không? (sau khi kiểm tra lại tính chính xác của hóa đơn chúng tôi mới gửi thủ công tới email của khách hàng)?

luat Tổng cục Thuế:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 9, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

- Người mua là đơn vị hành chính sự nghiệp không có hóa đơn thì khi người mua trả lại một phần hàng: người bán và người mua có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã lập, căn cứ hóa đơn điều chỉnh giảm, người bán kê khai giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.

- Người mua là đơn vị hành chính sự nghiệp có hóa đơn bán hàng thì khi trả lại một phần hàng hóa: người mua và người bán có tài liệu chứng minh việc trả lại hàng, căn cứ tài liệu trả lại hàng của người mua, người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã lập và kê khai điều chỉnh giảm doanh số, thuế GTGT đầu ra.

2. Tại điểm 3 Điều 17 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định: “3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.” Như vậy, doanh nghiệp thực hiện gửi hóa đơn đến người mua là trách nhiệm của doanh nghiệp và thỏa thuận giữa 2 bên.

Xem thêm

Hóa đơn

otvet Được hủy hóa đơn khi khách trả hàng là cá nhân
otvet Người bán và người mua sẽ tự thỏa thuận phương thức gửi HĐĐT
otvet Hủy HĐĐT mẫu cũ phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
otvet Các bên được tự thỏa thuận lập hoặc không lập biên bản khi điều chỉnh HĐĐT
otvet Các HĐĐT đã hủy vẫn được lưu giữ trên website Tổng cục Thuế
otvet Trường hợp nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT trước khi điều chỉnh HĐĐT?
otvet Không bắt buộc thu hồi lại hóa đơn giấy sau khi lập HĐĐT thay thế
otvet Hóa đơn thay thế xuất vào năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Hóa đơn sửa chữa xe có được ghi thông tin biển số tại dòng "người mua hàng"?
otvet Phát hành lại HĐĐT có cần lập biên bản ghi rõ sai sót?
otvet Sử dụng hóa đơn loại cũ sau khi đã đăng ký HĐĐT loại mới sẽ bị phạt
otvet Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử có phải nộp báo cáo hàng quý?
otvet Điều chỉnh HĐĐT ghi sai tên người mua như thế nào?
otvet Các trường hợp phải truyền dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế
otvet Trách nhiệm của người mua liên quan đến hóa đơn
otvet Các nghĩa vụ của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Các quyền của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Cách khai thác thông tin HĐĐT trên Cổng điện tử Tổng cục Thuế
otvet Những ai được sử dụng thông tin HĐĐT?
otvet Các hình thức tra cứu thông tin HĐĐT