LuatVietnam

Người dân vùng biển có được miễn lệ phí đăng ký cư trú?

Cập nhật 5/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Hồng Trung
Theo tôi tham khảo, tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 75/2022/TT-BTC có quy định "miễn phí đối với công dân thường trú tại các xã biên giới". Các xã biên giới là những xã nào? Các xã có biên giới biển có được miễn phí lệ phí theo quy định hay không?

luat Bộ Tài chính:

Tại Điều 4 Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú quy định:

"Điều 4. Các trường hợp miễn lệ phí

Các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:

... 3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật".

Xã biên giới (gồm cả biên giới đất liền và biên giới biển) được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, ông tra cứu Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP để biết danh sách các xã biên giới tại Việt Nam. Qua đó, làm cơ sở xác định đối tượng được miễn lệ phí đăng ký cư trú.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm