LuatVietnam

Nguyên tắc kê khai doanh thu hàng năm của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu

Cập nhật 26/7/2023 | Đăng tải: LVN.5752

hoi Thúy Linh
Theo hướng dẫn tại ghi chú số (4) bảng số 01 Chương III Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, doanh thu bình quân hằng năm thông thường từ 3 năm đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.
Một gói thầu được mở đóng thầu trong tháng 3/2023, một số doanh nghiệp đã có báo cáo tài chính 2022 và một số doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính 2022. Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) như sau:
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là X.
Vậy nhà thầu phải hiểu là doanh thu bình quân được tính của 3 năm nào (2019, 2020, 2021 hay là 2020, 2021, 2022)? Căn cứ quy định nào? Nếu nhà thầu đã trúng giá và phù hợp với hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư khi nhà thầu sử dụng theo báo cáo tài chính 3 năm gần nhất là 2020, 2021, 2022 thì có được xem là trúng thầu hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điểm a Khoản 1 Điều 12; Khoản 3 Điều 29 Luật Kế toán quy định, kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 1 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (4) bảng số 01 Chương III Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh thu bình quân hằng năm thông thường từ 3 năm đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.

Theo đó, trường hợp gói thầu có thời điểm đóng thầu trước ngày 31/3/2023 và năm tài chính của nhà thầu là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 thì nhà thầu phải kê khai và sử dụng thông tin tài chính của các năm 2019, 2020, 2021 để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình theo hướng dẫn nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm