LuatVietnam

Nhận chuyển nhượng đất thuê có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê?

Cập nhật 14/11/2022 | Đăng tải: LVN.5582

hoi Đỗ Thị Kim Oanh (Hải Phòng)
Công ty tôi đang làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền một lần do hợp tác xã đang quản lý, sử dụng.
Thửa đất trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hình thức là thuê đất trả tiền một lần và được giảm 50% tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).
Trong trường hợp công ty tôi (công ty cổ phần, không có yếu tố nước ngoài) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê nói trên của hợp tác xã thì có tiếp tục được giảm 50% tiền thuê đất không hay phải nộp đủ tiền thuê?

luat Bộ Tài chính:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Khoản 7, Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Điểm 10, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Trường hợp công ty cổ phần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của hợp tác xã (hợp tác xã đã được giảm 50% tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) thì nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, việc giảm tiền thuê đất đối với công ty cổ phần được xác định như sau;

Công ty cổ phần không được hưởng ưu đãi về giảm 50% tiền thuê đất quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP do không thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất.

Về việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng: Đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng căn cứ vào hồ sơ cụ thể và quy định của pháp luật tại thời điểm có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Nhận chuyển nhượng đất thuê có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê?
otvet Cơ quan nào phê duyệt dự án nhà ở thuộc diện không đấu giá quyền sử dụng đất?
otvet Thay đổi công nghệ xử lý nước thải của dự án phải đánh giá lại tác động môi trường
otvet Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư
otvet Tăng tổng mức đầu tư dự án, lập báo cáo điều chỉnh như thế nào?
otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?
otvet Lập Công ty trong khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Sản xuất sản phẩm từ rác thải có được ưu đãi đầu tư?
otvet Dự án đầu tư công phê duyệt trước 1/1/2015 được điều chỉnh theo quy định nào?
otvet Dự án di dời vào khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Đầu tư mở rộng vào KCN được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?