LuatVietnam

Nhập khẩu "máy sản xuất vải" có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 8/7/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Công ty TNHH Nam Đan L.A
Trong tháng 6/2022, Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng như sau:
+ Tên máy móc nhập khẩu là: Máy sản xuất Vải không dệt từ nhựa polypropylene, Hiệu Yuyang Nonwoven Machinery, Model: SS1700
+ Mã HS (áp dụng tại khâu nhập khẩu): 84490010.
Căn cứ Nghị đinh 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, thì mặt hàng trên của chúng tôi có được tính thuế suất thuế GTGT nhập khẩu là 8% hay không?

luat Cục Hải quan TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ;  hướng dẫn tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 và công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2022 của Tổng cục Hải quan đối chiếu với trường hợp cụ thể của Công ty nêu tại nội dung câu hỏi trên thì:

"2. Hàng hoá nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 là hàng hoá có tên sản phẩm nêu tại cột 8 "tên sản phẩm" và được mô tả nội dung của sản phẩm tại cột 9 "nội dung" (trường hợp không có mô tả nội dung tại cột 9 thì áp dụng tên sản phẩm nêu tại cột 8) của Phụ lục 1, phần A Phụ lục III hoặc tại cột 3 "hàng hoá", phần B Phụ lục III hoặc hàng hoá nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

…." 

Trường hợp Công ty xác định hàng hóa nhập khẩu không được liệt kê tại các Phụ lục I, II, III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế GTGT là 8%.

Đề nghị Công ty căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Công ty lưu ý khai báo định danh hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, quy định về phân loại hàng hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan, Biểu thuế giá trị giá tăng. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể với Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn.

Xem thêm

Máy móc - Thiết bị

otvet Nhập khẩu "máy sản xuất vải" có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được nhập khẩu máy móc gia công đã qua sử dụng?
otvet Nhập khẩu "máy bơm hơi" được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện miễn thuế nhập khẩu máy móc của dự án ưu đãi đầu tư