LuatVietnam

Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)

Cập nhật 3/10/2022 | Đăng tải: LVN.5550

hoi Lê Duy (TPHCM)
Công ty của tôi nhận được công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về việc đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP).
Công ty tôi có tìm hiểu quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, tuy nhiên có một số nội dung không được rõ. Nếu công ty nhập khẩu, sản xuất sản phẩm hoặc vật liệu không có chứa bất kỳ chất POP nào thuộc Phụ lục XVII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì có phải đăng ký miễn trừ hay không?
Nếu không phải đăng ký miễn trừ, thì công ty có phải xuất trình bằng chứng chứng minh sản phẩm và vật liệu không có chứa chất POP hay không? Bằng chứng có thể chấp nhận là gì (kết quả thử nghiệm, bản đánh giá sự phù hợp hay thư công bố không chứa chất POP của hãng sản xuất)?
Ngoài xuất trình bằng chứng chứng minh không chứa chất POP, sản phẩm, vật liệu có phải dán nhãn công bố thông tin hay không?
Nếu phải đăng ký miễn trừ thì thời hạn đăng ký miễn trừ là bao lâu?
Tại Khoản 2, Điều 40 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nêu "Việt Nam công nhận, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp đối với nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất POP do tổ chức quốc tế, quốc gia có năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật".
Vậy Bộ Tài Nguyên và Môi trường có công bố danh sách tổ chức quốc tế, quốc gia nào đủ điều kiện để được thừa nhận, công nhận kết quả đánh giá sự phù hợp hay không? Nếu có thì công bố tại đâu?
Đã có hướng dẫn chi tiết về việc đánh giá sự phù hợp và dán nhãn dựa theo Điều 39, 40 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hay chưa?
Tôi cho rằng sẽ rất khó cho công ty khi phải thực hiện thử nghiệm, đánh giá và dán nhãn cho từng đơn vị sản phẩm riêng lẻ, đồng thời sẽ phát sinh chi phí rất lớn.
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện quy định này.

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân (doanh nghiệp) nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất POP thuộc Phụ lục XVII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp thì phải thực hiện đăng ký miễn trừ chất POP.

Do vậy, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất sản phẩm, vật liệu không chứa chất POP thuộc Phụ lục nói trên thì không phải thực hiện đăng ký miễn trừ chất POP.

Theo quy định nói trên, doanh nghiệp không phải xuất trình bằng chứng (hồ sơ, giấy tờ có liên quan) chứng minh sản phẩm, vật liệu không có chứa chất POP nhưng vẫn thực hiện các thủ tục hải quan hoặc đánh giá sự phù hợp, dán nhãn công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đang dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất POP

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 40 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Khoản 2, Điều 26 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ công bố danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy và tổ chức quốc tế, quốc gia có năng lực thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ hoặc Tổng cục.

Điều 39 và Điều 40 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã quy định rõ về việc dán nhãn, công bố thông tin và đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất POP trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị (dự kiến sẽ ban hành trong năm 2022), trong đó quy định quy cách lấy mẫu để thực hiện thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và dán nhãn bảo đảm quản lý hiệu quả về bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm sự phù hợp, thuận tiện trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các chất POP và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất POP của doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường