LuatVietnam

Những lưu ý khi ủy quyền thanh toán trong liên danh

Cập nhật 2/11/2022 | Đăng tải: LVN.5578

hoi Hồ Đông Hô (Đà Nẵng)
Công ty tôi liên danh với công ty A. Hợp đồng với chủ đầu tư có nội dung yêu cầu mua bảo hiểm công trình, đứng đầu liên danh thực hiện mua cho cả liên danh và các thành viên thanh toán lại phí bảo hiểm đó theo tỷ lệ liên danh.
Tuy nhiên, hóa đơn của công ty bảo hiểm xuất trực tiếp cho từng thành viên theo tỷ lệ liên danh. Đứng đầu liên danh đã chuyển khoản thanh toán tiền phí cho cả liên danh.
Thành viên liên danh chuyển tiền phí bảo hiểm đó cho đứng đầu liên danh có đúng luật không (trong khi hóa đơn của công ty bảo hiểm xuất trực tiếp cho thành viên liên danh)?

luat Cục Thuế thành phố Đà Nẵng:

Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Tại Khoản 4.c, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 28/5/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, trường hợp công ty bảo hiểm có hợp đồng cung cấp dịch bảo hiểm công trình cho từng thành viên liên danh thì công ty bảo hiểm phải lập hóa đơn cho từng thành viên liên danh (bên mua).

Trường hợp các thành viên liên danh ủy quyền cho bên đứng đầu liên danh (bên thứ ba) thanh toán tiền cho công ty bảo hiểm (bên bán) thì việc thanh toán này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản theo quy định hiện hành.

Đề nghị ông căn cứ tình hình thực tế đối chiếu với các quy định, hướng dẫn có liên quan để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trả lời để ông Hồ Đông Hô được biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm thông tin về chính sách thuế tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: https://danang.gdt.gov.vn.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Chứng từ thanh toán

otvet Những lưu ý khi ủy quyền thanh toán trong liên danh
otvet Điều kiện hạch toán chi phí thanh toán bằng thẻ cá nhân
otvet Thanh toán tiền thuê nhà cho người thứ ba có được hạch toán chi phí?
otvet Điều kiện hạch toán tiền hàng khi thanh toán cho bên thứ ba
otvet Có thể thỏa thuận thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho bên thứ ba tại Việt Nam
otvet Bitcoin có được dùng để thanh toán ở Việt Nam?
otvet Thanh toán công tác phí dưới 50 triệu cần giấy tờ gì?
otvet Chi phí của Chi nhánh cùng tỉnh vẫn có thể đứng tên Công ty
otvet Mua bán cổ phần bắt buộc thanh toán qua ngân hàng
otvet Làm gì khi chuyển tiền nhầm tài khoản?
otvet "Hóa đơn 20 triệu" tính trên tổng giá trị các hóa đơn của cùng một người bán trong cùng ngày
otvet Có được chỉ định thanh toán hàng nhập khẩu sang nước thứ ba?
otvet Thanh toán qua tài khoản của đơn vị trực thuộc có được chấp nhận?
otvet Thanh toán TTR có thể khai hải quan theo mã “KC”
otvet Trị giá hàng hóa trả lại có được giảm trừ trực tiếp vào giá thanh toán?
otvet Thanh toán từ tài khoản của bên cho vay vẫn được khấu trừ thuế
otvet Hàng nhập khẩu có thể thanh toán qua bên thứ ba
otvet Điều kiện hạch toán vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng cá nhân
otvet Chứng từ thanh toán phát sinh sau thời điểm bên bán ngừng hoạt động không được chấp nhận
otvet Công tác phí thanh toán bằng thẻ của nhân viên vẫn được chấp nhận