LuatVietnam

Nuôi con học đại học có được giảm thuế TNCN?

Cập nhật 12/9/2022 | Đăng tải: LVN.5537

hoi Phương Thảo (Hà Nội)
Con của tôi đang học đại học năm thứ 3. Từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021 con tôi không có thu nhập. Tháng 10/2021, con tôi được nhận làm việc tại một công ty với thu nhập 6 triệu đồng/tháng, cũng từ thời điểm này mã số thuế người phụ thuộc của con tôi được chuyển sang là mã số thuế người nộp thuế.
Như vậy, tổng thu nhập trong năm 2021 của con tôi là 18 triệu đồng, thu nhập bình quân tháng trong năm 2021 từ tất cả các nguồn thu nhập là hơn 1,5 triệu đồng.
Theo Điểm đ.1.3, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về điều kiện người phụ thuộc là con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
Trường hợp này, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021, tôi có thể đăng ký cho con là người phụ thuộc đến hết tháng 9/2021 hay không?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn như sau:

"Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tỉnh cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc là con đẻ đang học đại học và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì đủ điều kiện đăng ký giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Tiết d.1.3, Điểm d, Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Người phụ thuộc

otvet Cha mẹ bao nhiêu tuổi được tính là người phụ thuộc?
otvet Nuôi con học đại học có được giảm thuế TNCN?
otvet Có bị khống chế số người phụ thuộc đăng ký lại khi thay đổi công ty?
otvet Nghỉ việc trước khi quyết toán thuế TNCN có được tính lại mức giảm trừ gia cảnh?
otvet Cách tính thời gian được giảm trừ người phụ thuộc
otvet Thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là thời điểm quyết toán thuế
otvet Không cần xin giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Đăng ký bác ruột là người phụ thuộc phải có xác nhận không còn nơi nương tựa
otvet Tờ khai đăng ký người phụ thuộc đang áp dụng mẫu nào?
otvet Người phụ thuộc chưa gia hạn CMND có được giảm trừ tiếp?
otvet Vợ ở nhà nội trợ có được tính là người phụ thuộc?
otvet Khai bổ sung người phụ thuộc sau khi đã quyết toán sẽ không được giảm trừ
otvet Chuyển công ty phải đăng ký lại người phụ thuộc
otvet Miễn xin xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Không được đăng ký giảm trừ em ruột nếu bố mẹ còn khả năng lao động
otvet Giảm trừ người phụ thuộc tính từ thời điểm sinh con hay thời điểm đăng ký?
otvet Có được đăng ký em vợ làm người phụ thuộc?
otvet Không thể đăng ký em vợ làm người phụ thuộc
otvet Người mắc bệnh chưa có CMND vẫn được đăng ký phụ thuộc
otvet Giảm trừ người phụ thuộc không nơi nương tựa phải đáp ứng điều kiện gì?