LuatVietnam

Lược đồ | Phân bổ thuế

Tổng số 11 bản ghi | Cập nhật đến: 9-Feb-2023

Năm 2022, chính sách phân bổ thuế TNDN đã có sự thay đổi theo quy định mới tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC

HƯỚNG DẪN
blue-check 9/2/2023 Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
(Công văn số 4418/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở nhiều tỉnh thành thực hiện hạch toán tập trung thì phải kê khai, tính, phân bổ thuế TNCN cho các tỉnh thành có chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Xem thêm

Số thuế TNCN phải phân bổ cho từng tỉnh thành được xác định theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân người lao động. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

Chi tiết về phương pháp phân bổ, thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

blue-check 1/6/2022 Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
(Công văn số 25019/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , trường hợp công ty có chi nhánh là cơ sở sản xuất ở ngoài tỉnh thì phải phân bổ (nộp) thuế cho địa phương nơi có chi nhánh. Xem thêm

Số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có chi nhánh được xác định bằng (=) Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh nhân (x) Tỷ lệ chi phí của chi nhánh trên tổng chi phí của công ty.

Trong đó, cần lưu ý, "Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh" không bao gồm số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được ưu đãi thuế.

Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ thuế là chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế và cũng không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

blue-check 7/4/2022 Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
(Công văn số 1046/TCT-KK)

Tổng cục Thuế lưu ý, quy định phân bổ thuế cho địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh nêu tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 chỉ áp dụng với cơ sở sản xuất, không áp dụng với cơ sở kinh doanh dịch vụ. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty có các Chi nhánh ngoài tỉnh kinh doanh về xây dựng, dịch vụ (không phải cơ sở sản xuất) thì không phải phân bổ (nộp) thuế cho địa phương có các Chi nhánh này.

Trường hợp Chi nhánh ngoài tỉnh đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 thì có thể đăng ký khai, nộp thuế riêng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.

THAM KHẢO
blue-check 4/1/2023 Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
(Công văn số 378/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp chỉ phải phân bổ thuế GTGT khi thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoài tỉnh thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 . Nếu hoạt động kinh doanh ngoài tỉnh của doanh nghiệp không thuộc khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 thì không phải phân bổ thuế GTGT. Xem thêm

Về thuế GTGT của công trình xây dựng cơ bản, theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , Kho bạc Nhà nước sẽ khấu trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn cho chủ đầu tư.

blue-check 18/7/2022 Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
(Công văn số 34790/CTHN-TTHT)

Từ ngày 1/1/2022, việc phân bổ thuế GTGT và thuế TNCN cho các chi nhánh tại các tỉnh sẽ phải thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 và 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Theo đó, các trường hợp thuộc diện phải phận bổ thuế GTGT được liệt kê tại Khoản 1 và 4 Điều 13, trong đó bao gồm các chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp.

Thuế TNCN cũng được phân bổ cho chi nhánh dựa trên số người làm việc tại từng tỉnh

blue-check 8/6/2022 Công ty tư vấn quản lý không phải phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh ngoài tỉnh
(Công văn số 6543/CTTPHCM-TTHT)

Các lĩnh vực, hoạt động kinh doanh... bắt buộc phải phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , trong đó không có lĩnh vực "Tư vấn quản lý". Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh lĩnh vực "Tư vấn quản lý" và có mở các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ở ngoài tỉnh, không trực tiếp bán hàng hay cung ứng dịch vụ thì được kê khai, nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính, không phải phân bổ về các tỉnh.

blue-check 6/6/2022 Những trường hợp nào phải phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh ngoài tỉnh?
(Công văn số 6363/CTTPHCM-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , chỉ các trường hợp sau đây công ty mới phải phân bổ thuế GTGT cho địa phương có chi nhánh phụ thuộc: Xem thêm

(a) kinh doanh xổ số điện toán;

(b) kinh doanh chuyển nhượng BĐS, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ;

(c) kinh doanh lĩnh vực xây dựng;

(d) chi nhánh là cơ sở sản xuất (gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ;

(đ) nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

Theo đó, nếu các chi nhánh ngoài tỉnh của công ty hạch toán tập trung tại trụ sở chính và không thuộc một trong các trường hợp kể trên thì công ty không phải phân bổ thuế GTGT cho địa phương chi nhánh hoạt động.

blue-check 5/4/2021 Năm 2021, chưa bắt buộc phân bổ thuế TNDN khi khai thuế tập trung cho chi nhánh
(Công văn số 10142/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , trường hợp doanh nghiệp mở Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, nếu các đơn vị này hạch toán phụ thuộc (tức khai thuế tập trung tại trụ sở chính) thì phải lập Bảng phân bổ số thuế phải nộp cho từng đơn vị phụ thuộc. Bảng này nộp tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính Xem thêm

Tuy nhiên, theo Điều 14 Thông tư số 71/2020/TT-BTC và Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14, dự toán ngân sách nhà nước được kéo dài (ổn định) từ năm 2020 sang 2021, do đó, quy định trên sẽ áp dụng từ năm 2022 trở về sau (mặc dù Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 đã có hiệu lực từ 5/12/2020)

Cần biết thêm là việc phân bổ thuế cho đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 nêu trên không áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (tức có dưới 10 lao động). Trường hợp khác, nếu Chi nhánh đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì cũng được miễn phân bổ số thuế phải nộp của Chi nhánh nếu hạch toán riêng được thu nhập

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 14/2/2022 Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại
(Công văn số 5019/CTHN-TTHT)

Căn cứ Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng việc phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh phụ thuộc chỉ áp dụng với các chi nhánh là cơ sở sản xuất, không áp dụng với chi nhánh là cơ sở thương mại. Xem thêm

Theo đó, đối với chi nhánh ngoài tỉnh là cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, Công ty chỉ cần kê khai tập trung thuế TNDN tại trụ sở chính, không phải phân bổ thuế cho các tỉnh.

Tại Công văn số 13984/BTC-TCT ngày 7/12/2021, Bộ Tài chính đã khuyến cáo rằng phương thức phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc theo Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 chỉ áp dụng với đơn vị phụ thuộc là "cơ sở sản xuất", không áp dụng với đơn vị phụ thuộc lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm....

Cần lưu ý rằng công ty mẹ không được phân bổ thuế TNDN cho các chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi thuế TNDN (Công văn số 3897/TCT-CS ngày 11/10/2021)

blue-check 7/12/2021 Lưu ý về phương thức phân bổ thuế TNDN cho đơn vị phụ thuộc ngoài tỉnh
(Công văn số 13984/BTC-TCT)

Bộ Tài chính lưu ý, phương thức phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc theo Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 chỉ áp dụng với đơn vị phụ thuộc là "cơ sở sản xuất", không áp dụng với đơn vị phụ thuộc lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm.... Xem thêm

Các quy định về khai, nộp thuế tại Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 là được căn cứ theo Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 . Trong đó, đã quy định rõ các trường hợp phải kê khai thuế riêng tại từng tỉnh nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh và các trường hợp phải phân bổ thuế TNDN cho từng tỉnh.

blue-check 11/10/2021 Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
(Công văn số 3897/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với chi nhánh ngoài tỉnh đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì phải tính, khai nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý chi nhánh và công ty không phân bổ thuế theo tỷ lệ chi phí cho cơ quan thuế tại địa phương này. Xem thêm

Số thuế TNDN phải nộp của chi nhánh trong thời gian hưởng ưu đãi sẽ được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương chi nhánh trú đóng.

Kết thúc năm tính thuế, công ty phải quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định hiện hành.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020