LuatVietnam

blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán

Công văn số 30587/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách khấu hao tài sản cố định (5 trang)
Posted: 1/7/2022 1:36:05 PM | Latest updated: 7/7/2022 2:14:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5486
LuatVietnam

Đối với các tài sản cố định (TSCĐ) nếu còn mới, chưa qua sử dụng thì được trích khấu hao theo khung thời gian quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 .

Nếu là tài sản đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao được xác định theo cách tính quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp doanh nghiệp muốn áp dụng thời gian trích khấu hao khác với các quy định nêu trên thì phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ và xin Sở Tài chính phê duyệt (khoản 3, khoản 4 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 ).

Về phương pháp trích khấu hao, theo điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp được trích khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu mức khấu hao nhanh vượt quá mức trần quy định thì sẽ bị xuất toán phần khấu hao vượt quá.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5486

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tài sản cố định

blue-check Về điều kiện hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định
blue-check Điều chuyển tài sản cho chi nhánh phụ thuộc không cần lập hóa đơn
blue-check Trả trước tiền thuê TSCĐ, phải chia đều khi hạch toán hằng năm
blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment
blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Không tính chi phí lãi vay vào giá trị TSCĐ nếu có thu nhập từ lãi tiền gửi
blue-check Không được hạch toán chi phí khấu hao căn hộ nếu chưa có sổ hồng
blue-check Bàn giao nhà đất vừa mua cho chi nhánh kinh doanh phải xuất hóa đơn
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao
blue-check Cơ quan thuế không giải đáp vướng mắc về thời gian trích khấu hao TSCĐ
blue-check TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao
blue-check Khối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check Phần nguyên giá tài sản cố định không có hóa đơn sẽ bị xuất toán