LuatVietnam

blue-check Phát hiện hóa đơn giấy bị sai sót sau khi đã áp dụng HĐĐT, xử lý thế nào?

Công văn số 25024/CTHN-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn (4 trang)
Posted: 8/6/2022 11:22:39 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:48:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, sau khi doanh nghiệp áp dụng HĐĐT mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nếu phát hiện các hóa đơn đã lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus3 bị sai sót thì phải lập biên bản ghi rõ sai sót, gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và phát hành HĐĐT mới thay thế cho các hóa đơn sai sót.

Trên HĐĐT phát hành mới phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm" và doanh nghiệp phải ký số trước khi gửi cho người mua (nếu sử dụng HĐĐT không mã) hoặc gửi cho cơ quan thuế cấp mã trước khi gửi cho người mua (nếu sử dụng HĐĐT có mã).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn