LuatVietnamLogo

blue-check Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030

Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 8/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (8 trang)
Posted: 9/10/2020 3:47:25 PM | Latest updated: 11/10/2020 4:35:05 PM (GMT+7)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực8/10/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Viễn thông