LuatVietnam

Lược đồ | Phí công đoàn

Tổng số 57 bản ghi | Cập nhật đến: 11-Sep-2023

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 31/8/2023 Doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động được gia hạn đóng kinh phí công đoàn English attachment
(Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ)

Theo Quyết định này, các doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2023 sẽ được xem xét lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023. Read more

Số lao động bị cắt, giảm được tính bao gồm cả lao động ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ không lương.

Ban Thường vụ Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty sẽ giữ thẩm quyền xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn.

blue-check 15/7/2023 Chính phủ dự kiến giảm phí công đoàn từ 2% xuống 1% English attachment
(Nghị quyết số 105/NQ-CP)

Nghị quyết thông qua các giải pháp của Chính phủ nhằm tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân trong những tháng còn lại của năm 2023. Read more

Đáng chú ý, Chính phủ đã đôn đốc Bộ Tài chính triển khai nhanh, kịp thời, hiệu quả chính sách giảm thuế GTGT năm 2023, chính sách gia hạn nộp thuế TTĐB, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với xe ô tô; báo cáo kết quả triển khai cho Chính phủ trong tháng 9/2023 và có thể nghiên cứu, đề xuất việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách nếu cần thiết.

Ngoài ra, trong tháng 7/2023, Bộ Tài chính phải trình Thủ tướng ban hành Quyết định về giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm.

Đối với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Chính phủ đã giao Bộ này trong tháng 8/2023 phải trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc biệt bổ sung chính sách giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn vốn của Quỹ này.

Chính phủ còn đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023; nghiên cứu để tiếp tục triển khai thực hiện đến hết năm 2023 chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị cắt giảm thời giờ làm việc hoặc bị cắt hợp đồng do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT ngày 16/1/2023 và Quyết định số 6696/QĐ-TLĐstatus2 ngày 16/1/2023.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 22/5/2020 Mỗi người lao động sẽ được nhận 500.000 đ trích từ kinh phí công đoàn English attachment
(Quyết định số 643/QĐ-TLĐ)

Mỗi người lao động sẽ được nhận 500.000 đ từ Liên đoàn Lao động cấp tỉnh nếu đảm bảo các điều kiện sau: Read more

- Không thuộc diện nhận gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42/NQ-CPstatus2 (tức không bị ngừng việc hay hoãn hợp đồng lao động), trừ lao động nữ đang mang thai tháng thứ 7;

- Bị mất thu nhập hoặc thu nhập dưới 1.490.000 đ/tháng (tức thấp hơn lương cơ sở tối thiểu) trong tháng 5/2020

Tiền sẽ được nhận trước 1/7/2020. Tuy nhiên, phải chờ Liên đoàn lao động các tỉnh "xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục hưởng gói hỗ trợ"

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

red-check 1/1/2017 Từ 2017, đoàn phí công đoàn vẫn 1% lương English attachment
(Quyết định số 1908/QĐ-TLĐstatus2 )

Tương tự quy định cũ, đoàn viên tại các doanh nghiệp vẫn phải trích đóng phí công đoàn hàng tháng là 1%. Trong đó, nếu là doanh nghiệp nhà nước thì đóng 1% mức lương thực lĩnh (lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN). Nếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước thì đóng 1% mức lương đóng BHXH (khoản 2, khoản 3 Điều 23). Read more

Tuy nhiên, Quyết định này cho phép công đoàn cơ sở được thu đoàn phí cao hơn mức nêu trên nếu được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng (từ tổ trưởng công đoàn trở lên) đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. Phần đoàn phí thu cao hơn được giữ lại toàn bộ để chi cho hoạt động của công đoàn cơ sở (khoản 4 Điều 23).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Bãi bỏ Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014, Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014, Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 và Quyết định số 269/QĐ-TLĐstatus1 ngày 07/3/2014.

blue-check 1/1/2017 Năm 2017, phí công đoàn vẫn giữ mức 2% quỹ lương đóng BHXH
(Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ)

Theo Quyết định này, năm 2017, doanh nghiệp cũng sẽ phải trích đóng kinh phí công đoàn theo mức 2% quỹ lương đóng BHXH bắt buộc tương tự như các năm trước. Read more

Quỹ lương đóng BHXH làm căn cứ tính 2% kinh phí công đoàn năm 2017 được xác định bằng tiền lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng đầu năm 2016 nhân (x) với số lao động thuộc đối tượng đóng BHXH tại doanh nghiệp.

Đối với đoàn phí công đoàn 2017, đóng trên số đoàn viên công đoàn theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2017.

blue-check 10/1/2014 Quy định về trích nộp phí công đoàn English attachment
(Nghị định số 191/2013/NĐ-CP)

Theo quy định mới tại Nghị định này, các doanh nghiệp, không phân biệt trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài đều phải trích nộp phí công đoàn theo mức 2%, thay vì trước đây doanh nghiệp nước ngoài chỉ phải trích nộp 1%. Read more

Tuy nhiên, mức trích 2% này chỉ tính trên quỹ lương đóng BHXH bắt buộc, không bao gồm các khoản phụ cấp (nếu có).

Thêm nữa, tương tự như doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ phải trích nộp phí công đoàn hằng tháng cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc (thay vì hiện nay trích nộp theo quý).

Các điểm mới tại Nghị định nhằm phù hợp với những thay đổi tại Luật công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2014. Riêng quy định về mức đóng phí công đoàn tại Điều 5 Nghị định này được thực hiện từ ngày Luật công đoàn có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2013).

Bãi bỏ các văn bản sau đây:

a) Quyết định số 133/2008/QĐ-TTgstatus1 về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh;

b) Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVNstatus1 về trích nộp kinh phí công đoàn; Thông tư số 17/2009/TT-BTCstatus1 hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

blue-check 11/9/2023 [TP. HCM] Doanh nghiệp bị giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn
(Công văn số 1064/LĐLĐ-TC)

Căn cứ Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023, Liên đoàn Lao động TP. HCM thông báo sẽ cho lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 đối với những doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động trở lên so với tháng 1/2023. Read more

Số lao động bị giảm chỉ tính những lao động có tham gia BHXH, gồm cả lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng và nghỉ không lương.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ xem xét, quyết định việc cho doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn theo quy định nêu trên.

blue-check 26/10/2021 Giảm 10% lao động vẫn được hoãn đóng phí công đoàn đến 31/12/2021
(Công văn số 2946/TLĐ-TC)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định nới lỏng điều kiện lùi thời hạn đóng kinh phí công đoàn năm 2021 (đến hết ngày 31/12/2021) đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 so với hướng dẫn tại Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021. Read more

Theo đó, các doanh nghiệp bị cắt giảm lao động do ảnh hưởng dịch từ 10% so với thời điểm tháng 1/2021 cũng sẽ được lùi đóng kinh phí công đoàn năm 2021 đến ngày 31/12/2021, thay vì trước đây chỉ áp dụng với doanh nghiệp bị cắt giảm từ 50% lao động.

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 11/HD-TLĐ ngày 1/10/2020, năm 2021, các công đoàn cơ sở (tại doanh nghiệp) sẽ được trích lại 71% phí công đoàn và 60% đoàn phí để sử dụng.

Theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2020, 2% phí công đoàn của năm 2021 sẽ trích nộp dựa trên mức tiền lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng đầu năm 2020 nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH. Riêng đoàn phí công đoàn (do đoàn viên đóng) tính theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐstatus2 ngày 19/12/2016.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ có dưới 10 lao động, chưa thành lập công đoàn, tạm thời chưa bị thu phí công đoàn trong năm 2021

blue-check 25/10/2021 Năm 2022, công đoàn cơ sở được giữ lại 75% phí công đoàn để sử dụng English attachment
(Hướng dẫn số 36/HD-TLĐ)

Theo Hướng dẫn này, năm 2022, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp sẽ được sử dụng đến 75% số thu kinh phí công đoàn; 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác theo quy định. Read more

Trong đó, mức chi lương, phụ cấp cho cán bộ công đoàn tối đa là 45% nguồn thu đoàn phí mà công đoàn cơ sở được sử dụng.

Mức chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu là 40% nguồn thu đoàn phí mà công đoàn cơ sở được sử dụng và chi khác tối đa là 15%.

Đối với Báo cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2022, được lập theo mẫu B14-TLĐ đính kèm.

blue-check 16/8/2021 Năm 2022, phí công đoàn vẫn đóng theo mức 2% quỹ lương
(Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ)

Văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2022, áp dụng cho các công đoàn tại TP. HCM. Read more

Theo đó, năm 2022, các doanh nghiệp vẫn đóng phí công đoàn theo mức 2% quỹ lương và các đoàn viên vẫn đóng đoàn phí theo mức 1% lương.

Quỹ lương làm căn cứ đóng phí công đoàn năm 2022 được xác định là tiền lương đóng BHXH bình quân 8 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, năm 2022, các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sẽ được trích giữ lại 72% phí công đoàn (tăng 1% so với năm 2021) và 60% đoàn phí (bằng năm 2021) để sử dụng.

blue-check 1/10/2020 Phí công đoàn năm 2021 tính trên số lao động tham gia BHXH
(Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ)

Theo Quyết định này, 2% phí công đoàn của năm 2021 sẽ trích nộp dựa trên mức tiền lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng đầu năm 2020 nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH Read more

Riêng đoàn phí công đoàn (do đoàn viên đóng) tính theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐstatus2 ngày 19/12/2016.

Công đoàn cơ sở (tại doanh nghiệp) được sử dụng 71% phí công đoàn và 60% đoàn phí công đoàn (điểm 1 Mục III).

Riêng các doanh nghiệp siêu nhỏ có dưới 10 lao động, chưa thành lập công đoàn, tạm thời chưa bị thu phí công công đoàn trong năm 2021

Quyết định có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2021.

blue-check 31/3/2020 Lương đóng BHXH của lao động nước ngoài phải trích nộp 2% phí công đoàn English attachment
(Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ)

Liên đoàn Lao động TP. HCM viện dẫn quy định tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CPstatus2 để cho rằng phí công đoàn sẽ được tính đóng cho cả phần lương của lao động nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH. Xem thêm

Mức đóng cũng được tính theo mức 2% và "hồi tố" từ tháng 12/2018 (thời điểm Nghị định số 143/2018/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực, yêu cầu doanh nghiệp phải đóng BHXH cho lao động nước ngoài)

Về đoàn phí công đoàn, Liên đoàn Lao động Tp. HCM thông báo những người là đoàn viên công đoàn thuộc các trường hợp sau đây được miễn đóng đoàn phí:

+ Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 01 tháng trở lên.

+ Không có việc làm, không có tiền lương.

+ Nghỉ việc từ 01 tháng trở lên không hưởng lương.

blue-check 27/10/2016 Đoàn phí công đoàn vẫn phải tính thuế TNCN
(Công văn số 66805/CT-HTr)

Văn bản trả lời vướng mắc liệu khoản phí công đoàn do người lao động đóng (1% lương đóng BHXH, Công văn số 449/TLĐstatus2 ngày 16/4/2014) có được miễn thuế TNCN? Xem thêm

Theo đó, hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN, bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm trừ gia cảnh nêu tại Điều 9.

Tuy nhiên, đoàn phí công đoàn (phần phí công đoàn do người lao động đóng) không thuộc các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN quy định tại các điều khoản nêu trên. Do đó, đoàn phí công đoàn vẫn phải chịu thuế TNCN, không được miễn thuế.

Đối với khoản phụ cấp cho các thành viên Ban chấp hành công đoàn, nếu phù hợp với Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 1/7/2011 thì được miễn tính thuế TNCN (khoản 10 Công văn 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2016).

blue-check 14/4/2016 Phí công đoàn truy đóng cho những năm trước có được hạch toán?
(Công văn số 1564/TCT-DNL)

Văn bản trả lời vướng mắc liệu khoản kinh phí công đoàn đóng cho các năm trước có được chấp nhận là chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN? Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty mới thành lập tổ chức công đoàn và có đóng bổ sung phí công đoàn của những năm trước theo yêu cầu của Liên Đoàn lao động quận, nếu thực hiện đúng quy định tại Luật Công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP thì phí công đoàn đóng cho những năm trước cũng được chấp nhận là chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN của năm thực đóng

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/1/2012 Phân bổ mức trích nộp phí Công đoàn
(Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ)

Công đoàn cơ sở (tại doanh nghiệp) được sử dụng 60% số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và toàn bộ số thu khác của đơn vị. Phần còn lại 40% được nộp lên Công đoàn cấp trên Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2012, thay thế Quy định số 699/QĐ-TLĐ ngày 12.06.2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thu và phân phối tài chính Công đoàn.

blue-check 22/9/2022 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí công đoàn phát sinh bất khả kháng
(Hướng dẫn số 28/HD-LĐLĐ)

Văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán chi do phát sinh các sự kiện bất khả kháng theo Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 16/8/2021

blue-check 30/6/2022 Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
(Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ)

Công văn hướng dẫn các công đoàn tại TP. HCM về hồ sơ chứng từ và quy trình tạm ứng, thanh quyết toán các khoản chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động với Liên đoàn Lao động Thành phố.

blue-check 22/6/2021 Điều kiện và thủ tục gia hạn đóng kinh phí công đoàn năm 2021 (tại TP. HCM)
(Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ)

Công văn hướng dẫn điều kiện và thủ tục cho phép lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn năm 2021 đối với doanh nghiệp tại TP. HCM theo Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn năm 2021 khi có từ 50% số lao động đang tham gia BHXH phải tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Thời điểm lùi đóng kinh phí công đoàn do Ban thường vụ công đoàn cấp trên xem xét quyết định nhưng tối đa chỉ đến 31/12/2021.

Doanh nghiệp thuộc diện được lùi đóng kinh phí công đoàn phải lập bộ hồ sơ sau đây và nộp cho công đoàn cấp trên trực tiếp để xem xét:

- Văn bản đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn (mẫu tại Phụ lục I Hướng dẫn này);

- Danh sách người lao động giảm đóng BHXH (mẫu tại Phụ lục II Hướng dẫn này);

- Bản sao xác nhận của BHXH hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý lao động về tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc.

blue-check 1/6/2021 TP. HCM đôn đốc nộp phí công đoàn 2021 vào tài khoản Công đoàn Việt Nam
(Công văn số 392/LĐLĐ-TC)

Công văn yêu cầu đôn đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM nộp kinh phí công đoàn năm 2021 tập trung vào tài khoản của Công đoàn Việt Nam mở tại các ngân hàng. Xem thêm

Ngoài ra, Công văn có hướng dẫn thêm về mức chi và hồ sơ quyết toán kinh phí nhập liệu thông tin các doanh nghiệp, công ty vào phần mềm thu kinh phí công đoàn qua ngân hàng.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 28/5/2021 Gia hạn đóng kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp có trên 50% lao động tạm nghỉ
(Công văn số 2059/TLĐ)

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh mẽ do dịch bùng phát lần này, Tổng Liên đoàn lao động đã đồng ý cho lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp có số lao động (đang đóng BHXH) phải tạm nghỉ dịch từ 50% trở lên. Xem thêm

Việc xem xét, xác định doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn sẽ do Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định.

blue-check 4/12/2020 Hướng dẫn nộp phí công đoàn tại Ngân hàng Agribank
(Hướng dẫn số 29/HD-LĐLĐ)

Theo hướng dẫn này thì các doanh nghiệp có phát sinh phí công đoàn sẽ phải đóng phí thông qua tài khoản của CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, số 1400 288 668 989 mở tại Ngân hàng Agribank. Xem thêm

Các doanh nghiệp hiện đang đóng phí công đoàn thông qua Ngân hàng Công thương Vietinbank có thể chuyển qua đóng tại Agribank nhưng phải thông báo cho Công đoàn cấp trên được biết để thực hiện một số thủ tục cần thiết.

Nếu nộp phí công đoàn tại Agribank, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cũng phải mở tài khoản tại đây để sau khi Công đoàn Việt Nam nhận được (2%) phí công đoàn sẽ "chia" lại cho công đoàn các cấp trong vòng 24 giờ sau đó.

Thủ tục và yêu cầu về giấy tờ mở tài khoản cho công đoàn cơ sở được hướng dẫn tại điểm 2.1 Công văn này

blue-check 1/10/2020 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp được giữ lại 71% phí công đoàn và 60% đoàn phí
(Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ)

Công văn hướng dẫn việc nộp hồ sơ điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xem thêm

Đối với dự toán tài chính công đoàn năm 2021, Liên đoàn lao động cá tỉnh cần xây dựng mức thu - chi theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2020. Trong đó, thu kinh phí công đoàn theo mục 1 và đoàn phí công đoàn theo mục 2 Phần II Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ .

Năm 2021, các công đoàn cơ sở (tại doanh nghiệp) sẽ được trích lại 71% phí công đoàn và 60% đoàn phí để sử dụng.

blue-check 10/9/2020 Hướng dẫn đóng phí công đoàn tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT English attachment
(Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ)

Văn bản công bố số tài khoản tiếp nhận kinh phí công đoàn của Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT kèm theo hướng dẫn về cú pháp chuyển khoản phí công đoàn

blue-check 13/8/2020 Về việc hoãn đóng phí công đoàn đến 31/12/2020 (tại Tp. Hà Nội)
(Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ)

Liên đoàn Lao động Tp. Hà Nội nhắc lại thông báo trước đó của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các văn bản số 245/TLĐ ngày 18/3/2020, hướng dẫn số 08/HD-TLĐ ngày 5/8/2020 và công văn số 808/TLĐ ngày 6/8/2020 liên quan đến việc hoãn đóng phí công đoàn và miễn đoàn phí cho đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn 1.490.000 đ/tháng trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến hết 31/12/2020. Xem thêm

Cụ thể, doanh nghiệp tại Tp. Hà Nội nếu có ít nhất 50% lao động đang tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc thì được hoãn đóng phí công đoàn đến hết ngày 31/12/2020

Trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến 31/12/2020, đoàn viên công đoàn nếu có thu nhập dưới 1.490.000 đ/tháng thì được miễn đóng đoàn phí cho đến khi thu nhập cao hơn mức trên

blue-check 18/3/2020 Được hoãn đóng kinh phí công đoàn nếu có từ 50% lao động tạm nghỉ do dịch English attachment
(Công văn số 245/TLĐ)

Để tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và các Công đoàn Tổng công ty xem xét cho lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đối với doanh nghiệp có từ 50% số lao động phải tạm thời nghỉ việc. Xem thêm

Thời hạn lùi đóng kinh phí công đoàn (của 6 tháng đầu năm 2020) trước mắt là đến ngày 30/6/2020 và nếu đến hết tháng 6 tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm sẽ cho lùi tiếp đến tháng 12/2020.

blue-check 27/9/2019 Thông báo tài khoản thu phí công đoàn của Tp. Hà Nội
(Thông báo số 326/TB-LĐLĐ)

Văn bản thông báo các tài khoản giao dịch của Liên đoàn lao động TP Hà Nội, gồm: Xem thêm

- Tài khoản thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; Cấp kinh phí hoạt động.

- Tài khoản nộp lợi nhuận từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

- Tài khoản thu chi cơ quan, thu chi quỹ xã hội....

- Tài khoản thu kinh phí từ nguồn UBND TP. Hà Nội hỗ trợ.

- Tài khoản thu kinh phí công đoàn 2% khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Liên đoàn lao động TP Hà Nội sẽ thu kinh phí, đoàn phí công đoàn qua tài khoản BIDV, số tài khoản là 1241 0000 606996.

blue-check 2/4/2019 Yêu cầu khi mở tài khoản tiền gửi kinh phí công đoàn
(Công văn số 144/LĐLĐ-TC)

Liên quan đến việc mở tài khoản tiền gửi tài chính công đoàn, Liên đoàn Lao động TP. HCM yêu cầu phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Xem thêm

- Chỉ thực hiện gửi tiền có kỳ hạn ở các ngân hàng, tổ chức tín dụng có uy tín và có lãi suất cao nhất; không thấp hơn mức trung bình lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn tại thời điểm gửi tiền của 4 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Tiền gửi không kỳ hạn chỉ gửi với số lượng ít và chỉ để dùng chi thường xuyên.

Việc lựa chọn ngân hàng cụ thể để mở tài khoản tiền gửi do Thường trực công đoàn cấp trên, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Thủ trưởng (Giám đốc) đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm.

red-check 6/11/2018 Hướng dẫn lập dự toán thu - chi kinh phí công đoàn 2019 English attachment
(Hướng dẫn số 2212/HD-TLĐ)

Văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp xây dựng dự toán tài chính (thu - chi) công đoàn năm 2019. Xem thêm

Theo đó, Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2019 được xác định là tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2018 có xác định yếu tố tăng trưởng nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn .

Mức thu đoàn phí công đoàn năm 2019 vẫn thực hiện theo quy định tại Chương IV Quyết định số 1908/QĐ-TLĐstatus2 ngày 19/12/2016.

Năm 2019, công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 69% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

blue-check 15/8/2017 Kinh phí công đoàn có thể nộp qua số tài khoản 117001366668 English attachment
(Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ)

Theo Văn bản này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng phần mềm thu kinh phí công đoàn thông qua tài khoản của Tổng Liên đoàn mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Xem thêm

Theo đó, kinh phí công đoàn được nộp qua tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Số tài khoản: 117001366668

blue-check 22/6/2016 Kinh phí công đoàn của năm trước không được tính vào chi phí của năm sau
(Công văn số 41872/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp được hạch toán khoản kinh phí công đoàn (2% quỹ lương đóng BHXH) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ Xem thêm

Tuy nhiên, khoản kinh phí công đoàn vẫn phải đáp ứng các điều kiện hạch toán theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , cụ thể phải có hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu từ 20 triệu đồng trở lên) và không vượt quá hạn mức quy định

Ngoài ra, kinh phí công đoàn của năm nào chỉ được hạch toán vào chi phí của năm đó, không phụ thuộc thời điểm thực nộp. Nếu kinh phí công đoàn của năm trước được nộp trong năm sau thì doanh nghiệp phải lập tờ khai điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 5a Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , không được tính vào chi phí của năm sau

blue-check 3/7/2014 Phí công đoàn nộp thay cho người lao động phải chịu thuế TNCN
(Công văn số 5179/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty nộp thay kinh phí và đoàn phí công đoàn (phần do người lao động nộp) thì khoản phí nộp thay này phải cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của chính người đó

red-check 16/4/2014 Đoàn phí công đoàn tối đa không quá 10% lương tối thiểu chung English attachment
(Công văn số 449/TLĐstatus2 )

Văn bản này bổ sung hướng dẫn về mức đóng đoàn phí tối đa đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước nêu tại Khoản 1.3 Mục I Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 7/3/2014 Xem thêm

Theo đó, đoàn viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng phí công đoàn hàng tháng theo mức 1% tiền lương đóng BHXH, nhưng tối đa không quá 10% mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung).

Tại thời điểm này mức lương tối thiểu chung hiện đang là 1.150.000 đ (Nghị định 66/2013/NĐ-CPstatus1 ). Như vậy mức đoàn phí công đoàn sẽ được khống chế tối đa ở mức 115.000 đ/tháng

blue-check 26/3/2012 Hiệp hội Dệt May lên tiếng đề nghị bỏ quy định đóng 2% phí Công đoàn
(Công văn số 1978/VPCP-KSTT)

Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã lên tiếng kiến nghị bỏ quy định bắt buộc doanh nghiệp phải trích nộp 2% tổng quỹ lương cho Công đoàn theo Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVNstatus1 ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Xem thêm

Yêu cầu này đã được Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, đang được chuyển đến Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xem xét xử lý

blue-check 26/4/2010 Phí công đoàn không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN
(Công văn số 1381/TCT-TNCN)

Theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTCstatus1 và công văn số 451/TCT-TNCN: trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú phải tính và khai thuế đối với thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phụ thuộc vào việc cá nhân làm việc cho Công ty tại Việt Nam hay Công ty tại nước ngoài. Trường hợp cá nhân đóng phí công đoàn thì khoản tiền này không được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật lao động không phải chịu thuế Thu nhập cá nhân,....

THAM KHẢO
blue-check 2/11/2022 Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
(Hướng dẫn số 33/HD-LĐLĐ)

Đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động TP. HCM để các cấp công đoàn tổ chức sử dụng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo đúng quy định, bao gồm các chương trình chăm lo sau: Xem thêm

1. Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” năm 2023 theo Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022.

2. Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui tết cùng Thành phố” lần 2, năm 2023 theo Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022.

3. Chương trình họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn theo Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022.

4. Chương trình thăm và chúc tết doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về lao động; đơn vị có môi trường làm việc khó khăn; thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022.

5. Chương trình “Phiên chợ nghĩa tình – Tết đoàn viên” năm 2023 theo Kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022.

6. Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” Tết Quý Mão năm 2023 theo Kế hoạch số 71/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022.

Nội dung hướng dẫn cụ thể bao gồm: đối tượng chăm lo, mức chi, nguồn kinh phí chi, danh sách đề xuất và hồ sơ quyết toán.

blue-check 19/9/2022 Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
(Công văn số 934/LĐLĐ-TC)

Văn bản thông báo với Liên đoàn Lao động các quận/huyện và Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng công ty... trên địa bàn TP. HCM về việc đã có hướng dẫn phân cấp thẩm quyền mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Công văn số 4941/TLĐ-TC ngày 12/9/2022.

XEM THÊM
blue-check 17/8/2020 Quy chế sử dụng các khoản thu từ phí công đoàn của các doanh nghiệp chưa có CĐCS
(Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ)

Văn bản hướng dẫn các khoản chi mà Công đoàn cấp trên của các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) được phép chi từ khoản phí công đoàn do các doanh nghiệp này nộp lên Xem thêm

Hướng dẫn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 21/01/2016.

blue-check 2/2/2021 Về việc chi kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở
(Công văn số 1604b/TLĐ)

Văn bản yêu cầu Công đoàn cấp trên rà soát lại số dư kinh phí công đoàn thu từ các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở để lập dự toán chi kịp thời cho người lao động, tránh chi chậm trễ như hiện nay.

blue-check 22/6/2020 Về việc giảm dự toán kinh phí công đoàn
(Hướng dẫn số 14/HD-TLĐ)

Văn bản hướng dẫn các cơ quan Liên đoàn Lao động tại các quận/huyện thuộc Tp. HCM điều chỉnh giảm dự toán về kinh phí công đoàn theo Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020

blue-check 6/12/2019 Về việc hoàn thiện dữ liệu để quyết toán kinh phí công đoàn 2019
(Công văn số 1830b/TLĐ)

Văn bản yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh và các Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoàn thiện dữ liệu thu kinh phí công đoàn để chuẩn bị cho công tác quyết toán năm 2019

blue-check 10/10/2019 Hướng dẫn trích thưởng cho cơ quan phối hợp truy thu kinh phí công đoàn
(Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ)

Văn bản hướng dẫn mức trích thưởng cho các cơ quan, đơn vị phối hợp truy thu kinh phí công đoàn tại TP. Hà Nội.

blue-check 3/10/2018 Hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán kinh phí công đoàn thu qua chuyển khoản
(Công văn số 1990/TLĐ)

Văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện nghiệp vụ hạch toán số kinh phí công đoàn thu qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam. Xem thêm

Đối với kinh phí công đoàn thu bằng các hình thức khác (thu qua kho bạc nhà nước, chưa thu qua phần mềm,...) vẫn thực hiện nghiệp vụ hạch toán theo Hướng dẫn 1435/HD-TLD .

Hướng dẫn này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018.

blue-check 4/12/2017 Về lập danh sách doanh nghiệp đóng phí công đoàn qua tài khoản VietinBank
(Công văn số 1963/TLĐ)

Văn bản yêu cầu Công đoàn các cấp lập Danh sách các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn bằng tài khoản VietinBank trên địa bàn để Liên đoàn Lao động tỉnh xét duyệt và nhập liệu.

blue-check 13/3/2013 Về việc đóng đoàn phí công đoàn tại TP. HCM
(Công văn số 1193/UBND-VX)

UBND TP.HCM thông báo trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn đóng đoàn phí theo Luật Công đoàn 2012, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố sẽ đóng đoàn phí theo Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 và Quy định tạm thời phân cấp thu, sử dụng, quản l‎ý nguồn thu kinh phí công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013

blue-check 18/8/2020 Hướng dẫn thu phí công đoàn ngành giáo dục Tp. Hà Nội
(Hướng dẫn số 09/HD-CĐGD)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 7/3/2014 Quy định về phân cấp thu phí công đoàn
(Quyết định số 270/QĐ-TLĐstatus1 )

Văn bản này quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Riêng quy định kèm theo quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2014, thay thế Quyết định số 1935/QĐ-TLĐstatus1 ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn.

stop-check 7/3/2014 Làm tốt công tác thu phí công đoàn, kế toán doanh nghiệp được thưởng 1,5%
(Quyết định số 271/QĐ-TLĐstatus1 )

Theo Quyết định này, cán bộ quản lý và kế toán trong doanh nghiệp nếu làm tốt công tác thu nộp kinh phí công đoàn sẽ được khen thưởng. Xem thêm

Mức thưởng được tính bằng 1,5% tổng số kinh phí và đoàn phí công đoàn thu được (riêng công đoàn thuộc doanh nghiệp nhà nước chỉ được thưởng 1%).

Tuy nhiên, mức thưởng cho cá nhân trong các cơ quan công đoàn trong 1 năm tối đa không quá 4 (bốn) tháng tiền lương cơ sở

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng Quy định về trích thưởng và chi tiền thưởng kèm theo quyết định này thực hiện từ năm tài chính 2013, thay thế Quyết định số 1936/QĐ-TLĐstatus1 ngày 29/11/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

stop-check 7/3/2014 Tăng mức chi kinh phí công đoàn cho hoạt động phong trào English attachment
(Quyết định số 272/QĐ-TLĐstatus1 )

Theo Quy chế này, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng 65% kinh phí công đoàn và 60% số thu đoàn phí từ đoàn viên công đoàn Xem thêm

Tuy nhiên, trong số này, công đoàn cơ sở được phép chi cho hoạt động phong trào 60%, thay vì trước đây chỉ được chi 30%

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn.

stop-check 1/1/2014 Quy định về phân cấp thu phí công đoàn English attachment
(Quyết định số 1935/QĐ-TLĐstatus1 )

Văn bản này quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Xem thêm

Theo Điều 4 Quy định này, đối với Công đoàn các doanh nghiệp, việc phân cấp thu tài chính công đoàn được quy định như sau:

- Doanh nghiệp có công đoàn cơ sở: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu; phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu (hoặc có thể phân cấp cho công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp nhà nước thu) và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện. Các trường hợp khác báo cáo xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên (nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở) thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014; thay thế Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013, Quy định về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013.

stop-check 29/11/2013 Quy định về mức trích thưởng khi thu phí công đoàn
(Quyết định số 1936/QĐ-TLĐstatus1 )

So với quy định hiện hành về mức trích thưởng dành cho Công đoàn khi thu ngân sách công đoàn tại Quyết định 1071/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2011, Quyết định này chỉ tăng mức trích thưởng đối với Công đoàn cơ quan HCSN (từ 1% lên 1,5 hoặc 1, 35%). Xem thêm

Riêng Công đoàn Công ty nhà nước vẫn có mức trích thưởng 1% và Công đoàn các doanh nghiệp vẫn có mức trích thưởng 1,5%.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quy định về thu, nộp ngân sách công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2011 và được thực hiện kể từ ngày Luật Công đoàn có hiệu lực.

stop-check 1/1/2013 Chỉ sử dụng tối đa 10% kinh phí công đoàn cho tham quan, du lịch English attachment
(Quyết định số 171/QĐ-TLĐstatus1 )

Theo quy chế này, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp được phép sử dụng 65% kinh phí công đoàn và 60% số thu đoàn phí từ đoàn viên công đoàn. Trong số này, công đoàn cơ sở được phép chi hỗ trợ tham quan du lịch không quá 10% và chi trợ cấp khó khăn không quá 10%. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐstatus1 ngày 16/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

stop-check 1/1/2012 Hướng dẫn các khoản thu - chi kinh phí công đoàn
(Quyết định số 1445/QĐ-TLĐstatus1 )

Quyết định này hướng dẫn việc thu - chi cho các hoạt động công đoàn tại Công đoàn Trung ương và Công đoàn cơ sở Xem thêm

Phí công đoàn thu từ doanh nghiệp trong nước hiện đang được áp dụng theo Thông tư số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVNstatus1 ngày 18/12/2004; riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu theo Quyết định số 133/2008/QĐ-TTgstatus1 và Thông tư số 17/2009/TT-BTCstatus1 ngày 22/01/2009

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2012, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16.10.2007 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TLĐ ngày 16.02.2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính Công đoàn cơ sở.

stop-check 8/3/2009 Hướng dẫn trích nộp phí công đoàn trong các Doanh nghiệp FDI English attachment
(Thông tư số 17/2009/TT-BTCstatus1 )

Thông tư qui định việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trên 49%; văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, mức trích phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 1/1/2009 Các doanh nghiệp nước ngoài bắt buộc trích nộp phí công đoàn English attachment
(Quyết định số 133/2008/QĐ-TTgstatus1 )

Theo Quyết định này, kể từ ngày 01/01/2009, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam nếu có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn bắt buộc phải trích nộp kinh phí công đoàn theo mức 1% quỹ tiền lương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Quyết định 53/QĐ-TTg ngày 26/03/1999.

stop-check 29/7/2020 Về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn
(Công văn số 771/TLĐstatus1 )
stop-check 30/10/2019 Về báo cáo mức dự toán thu - chi kinh phí công đoàn 2020 tại Hà Nội
(Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ)

Văn bản yêu cầu Công đoàn các cấp tại Hà Nội rà soát và báo cáo mức dự toán thu - chi kinh phí công đoàn trong năm 2020.

stop-check 1/9/2011 Công đoàn Công ty được trích thưởng 1,5% khi thu phí Công đoàn
(Quyết định số 1071/QĐ-TLĐstatus1 )

Quyết định này quy định mức trích thưởng dành cho Công đoàn tại các doanh nghiệp khi thu ngân sách công đoàn như sau: Xem thêm

- Công đoàn Công ty Nhà nước, cơ quan HCSN được thưởng 1%

- Công đoàn các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thưởng 1,5%

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2011, thay thế Hướng dẫn số 2218/QĐ-TLĐ ngày 08.11.2005 về việc thưởng, phạt thu, nộp kinh phí Công đoàn, đoàn phí Công đoàn; Công văn số 63/TLĐ ngày 11.01.2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thưởng, phạt trích nộp kinh phí Công đoàn, đoàn phí Công đoàn của đơn vị hành chính sự nghiệp Trung ương.